KurssitNyt

Liity postituslistallemme

Impact järjestää nyt koulutuksen:

Uuden myyntipäällikön tehovalmennus (2 pv)

22.-23.05.2019 - Tapah­tu­matalo Bank, Helsinki

Uuden myyn­ti­pääl­likön teho­val­mennuk­sessa käydään läpi myyn­ti­pääl­likön vastuita ja tehtäviä, sekä paneu­dutaan valmen­tavan johta­mis­tavan kehit­tä­miseen. Valmen­nuksen avulla terä­vöität omien myyn­ti­tai­tojesi ohella koko tiimin tulok­sen­te­ko­kykyä. Kaksi­päi­väi­sessä teho­val­men­nuk­sessa saat käytän­nön­lä­heiset työkalut niin oman- kuin koko myyn­ti­tiimisi ajan­käyttöön ja johta­miseen.

Hyödyt osallistujille
– Vahvistut omissa asia­kas­koh­taamis- ja myyn­ti­tai­doissasi ja selviät entistä paremmin myös haas­ta­vista asia­kas­ti­lan­teista
– Ymmärrät suun­ni­tel­mal­li­suuden ja valmen­tavan johta­mis­tavan hyödyt tuloksen teke­mi­sessä
– Tunnistat omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi myynnin kehit­tä­misen avain­hen­kilönä
– Saat vinkkejä moti­vaation johta­miseen ja rohkeutta haastaa johdet­ta­viasi kohti parempia tuloksia
– Saat selkeän työka­lu­pakin valmen­tavaan myyn­nin­joh­ta­miseen
– Valmennus sisältää runsaasti omaan työhön sovel­let­tavia harjoi­tuksia


Kenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu kaikille, erityi­sesti uusille, myynnin esimies­teh­tä­vissä toimi­ville henki­löille toimia­lasta riip­pu­matta.


Kouluttaja:
Maisa Durchman

Viime vuosi­tu­han­nella papiksi opis­kel­leella Maisalla on 15 vuoden kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä. Asia­kas­pal­velun-, myynnin sekä näiden johta­mista Maisa on valmen­tanut lukui­silla eri toimia­loilla. Muutamia mainit­ta­vaksi pankki- ja vakuu­tusalat, päivit­täis­ta­va­ra­kauppa ja ketju­lii­ke­toi­minta. Koke­musta myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista. Viimeisten vuosien ajan koke­musta on kart­tunut erityi­sesti apteek­ki­lii­ke­toi­min­tojen ja lääke­teol­li­suuden kehi­tys­hank­keista.

Maisa on DISC –valmentaja sekä ICF serti­fioitu coach, joten spar­raava ote näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisan valmen­nuk­sissa pääsee tekemään töitä tosissaan, vaikkei koskaan liian vaka­vissaan!

Kouluttajan erityis­osaa­mi­sa­lueet:
– Myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen
– Puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen
– Haas­tavat asia­kas­ti­lanteet
– Myynnin- ja palvelun johta­minen
– Valmentava johta­minen
– Moti­vointi ja moti­vaation johta­minen
– Ihmisten ja teke­misen johta­minen
– Tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuusOHJELMA

Päivä 1

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Tilai­suuden avaus

9:15 Menes­tyvän asia­kastyön perusteet ja myynnin vaiheet
– Hyvä palvelu vs. myynti
– Ensi­vai­ku­telman merkitys
– Kartoita ja kysy – älä oleta
– Ratkai­susta kaupan päätökseen

10:30 Osta­misen psyko­logiaa ja osto­pro­sessin tunte­minen

11:00 Puhe­li­messa tehtävän myynnin ja asia­kas­koh­taa­misen erityis­huomiot

11:30 Orga­ni­saation asia­kas­lupaus jokai­sessa asia­kas­koh­taa­mi­sessa
– Pitchaus – hissi­puheen laati­minen

12:00 Lounas

13:00 Asia­kas­kannan hoito ja uusasia­kas­han­kinta
– Tilauksen vastaa­not­ta­jasta aktii­vi­seksi myyjäksi – lisä­myynti myyjän avain­taito

13:30 Johta­misen neli­kenttä ja myyn­ti­pääl­likön roolin kirkas­ta­minen

14:30 Myyn­ti­pääl­likön ajan­käyttö ja työn suun­ni­tel­mal­lisuus

15:30 Oman myyn­tityön kehi­tys­kohdat ja mahdol­li­suudet

16:00 Ensimmäinen koulu­tus­päivä päättyy

—-

Päivä 2

8:30 Aamupala

09:00 Valmen­tavan johta­misen erityis­piirteet
– Omien vahvuuksien ja kehi­tys­kohtien tunnis­ta­minen

10:00 Havain­nointi ja palaute esimiehen tärkeimmät työkalut

10:30 Toteu­tuuko asia­kas­lupaus? Tiedä mitä asia­kas­ti­lan­teis­sanne tapahtuu – Havain­noinnin tärkeys

10:45 Tauko

11:00 Kannusta, puutu ja ohjaa hellästi oikeaan – Havain­tojen hyödyn­tä­minen

11:30 Palautteen annosta palau­te­kes­kus­teluun – Voimaan­nut­tavat oival­lukset

12:00 Lounas

13:00 Moti­vaation merkitys tuloksen teossa

13:30 Mistä moti­vaatio rakentuu ja voiko sitä johtaa?

14:00 Tarvit­seeko kaikkeen moti­vaa­tiota?
– Rohkeus puuttua ja työn­te­kijän vastuut

14:15 Tauko

14:30 ”Miksi ne ei tajua?” Erilai­suuden ymmär­tä­minen ja mukaut­ta­misen taito

15:30 Loppu­kes­kustelu

16:00 Tilaisuus päättyy


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
22.-23.05.2019

Hinta:
1 290 euroa
/hlö + alv 24 %.
Hinta sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, sekä lounaat ja kahvi­tar­joilut koulutuspäivinä.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

Haemme kouluttajia

Oletko oman alasi asiantuntija, innostava ja karismaattinen esiintyjä?

Tarjoa meille koulutuskokonaisuutta:

  • Johtaminen
  • Esimiestyö
  • Henkilöstönhallinta
  • Myynti ja markkinointi
  • Viestintä
  • Sosiaalinen media
  • Taloushallinto
  • Työhyvinvointi
Liity postituslistallemme

Yhteystiedot

KurssitNyt/ Varangi Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

Y-tunnus: 2120918-8
Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

Laskutustiedot

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)


© 2019 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet