KurssitNyt

Liity postituslistallemme

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Myynnin lähiesimiehen tehovalmennus (2 pv)

10.-11.12.2019 - Tapah­tu­matalo Bank, Helsinki

Kannusta myyn­ti­tiimisi maaliin!

Lähi- ja läheltä johta­minen on olen­naisen tärkeää tiimin onnis­tu­misen ja tuloksen kannalta. Joukkue ei pääse tuloksiin pelkästään kovilla tavoit­teilla tai tarkalla seuran­nalla. Menes­ty­miseen tarvitaan tietoa mistä huip­pu­tiimi rakentuu ja miten moti­vaa­tiota voi johtaa. Lisäksi tarvitaan taitoa valmentaa ja kannustaa niin ryhmä- kuin yksi­lö­ta­solla.

Valmen­nuk­sessa keski­tytään tärkeimpiin ja toimi­vimpiin myynnin johta­misen keinoihin. Koulutus nostaa ihmiset johta­misen keskiöön ja antaa keinot teke­misen vauh­dit­ta­miseen. Valmen­nuksen anti kytketään tiukasti päivit­täiseen työhön vietä­väksi, eikä paluuta toimi­mat­tomaan rutiiniin enää ole!

Hyödyt osallistujille
– Vahvistut omissa myynti- ja asia­kas­koh­taa­mis­tai­doissa
– Ymmärrät moti­voinnin ja posi­tii­vi­suuden merki­tyksen tuloksen teossa
– Saat käytän­nön­lä­heisen valmen­tavan johta­misen työka­lu­pakin omaan työhösi vietä­väksi
– Opit suun­nit­te­lemaan omaa toimin­taasi syste­maat­ti­semmin
– Saat tiimisi tekemään vertaansa vailla olevaa tulosta!


Kenelle?
Valmennus sopii myynnin lähie­si­mie­hille, sisäi­sille valmen­ta­jille sekä myynnin kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville henki­löille. Valmennus on sinulle, oletpa kokenut konkari, tai vasta-alkaja! Innos­ta­vassa ilma­pii­rissä, yhdessä muiden osal­lis­tujien kanssa päivität johta­mis­taitosi uudelle tasolle.


Kouluttaja:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
Myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen • Puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen • Haas­tavat asia­kas­ti­lanteet • Myynnin- ja palvelun johta­minen • Valmentava johta­minen • Moti­vointi ja moti­vaation johta­minen • Ihmisten ja teke­misen johta­minen • Tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.OHJELMA

09:00 Valmen­nuksen avaus

09:15 Huip­pu­myyjän ominai­suudet
– Asia­kastyön suun­nittelu
– Asia­kas­han­kinta ja asia­kas­kannan hoito
– Tuote­myy­jästä ratkaisu- ja arvon­myyntiin
– Asenne tuo tuloksen

10:45 Tauko

– Kartoitus ja kuuntelu
– Vasta­väit­teiden käsittely ja ratkaisun helppous
– Klousauksen taito

12:00 Lounas

13:00 Asiakkaan maailma
– Osto­pro­sessi
– Osto­pää­tökseen vaikut­tavat tekijät
– Haas­tavat asiakkaat

14:00 Tauko

Itselleni ominainen tapa toimia – voimaa vuoro­vai­ku­tukseen

15:30 Yhteenveto ja kohti huomista

——-

Päivä 2.

09:00 Edel­lis­päivän kertaus

09:30 Lähie­si­miehen tärkeimmät ominai­suudet

09:30 Tavoit­teista tuloksiin
– Tavoitteet, pilk­ko­minen ja seuranta
– Havain­nointi ja palautteen anto

10:15 Tauko

10:30 Yksilön valmen­ta­minen
– Mikro­pa­laute, palau­te­kes­kustelu ja kehi­tys­kes­kustelu
– Palau­te­kes­kus­telun runko

11:00 Palau­te­kes­kus­te­lu­har­joi­tusta

11:30 Huip­pu­tiimin ominai­suudet

12:00 Lounas

13:00 Ryhmän valmen­ta­minen
– Huip­pu­tiimin ominai­suudet
– Tehokas palaveri

Moti­vaation johta­minen
– Tunteiden perus­u­lot­tu­vuudet
– Moti­vaa­tioin­ten­si­teetti
– Sisäinen ja ulkoinen moti­vaatio

14:00 Tauko

Flow – opti­maa­linen työs­ken­te­lytila ja sen johta­minen

15:30 Päivän yhteenveto

16:00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
10.-11.12.2019

Hinta:
1 290 euroa
/hlö + alv 24 %.
Hinta sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, sekä lounaat ja kahvi­tar­joilut koulutuspäivinä.
– Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

Haemme kouluttajia

Oletko oman alasi asiantuntija, innostava ja karismaattinen esiintyjä?

Tarjoa meille koulutuskokonaisuutta:

  • Johtaminen
  • Esimiestyö
  • Henkilöstönhallinta
  • Myynti ja markkinointi
  • Viestintä
  • Sosiaalinen media
  • Taloushallinto
  • Työhyvinvointi
Liity postituslistallemme

Yhteystiedot

KurssitNyt/ Varangi Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

Y-tunnus: 2120918-8
Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

Laskutustiedot

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)


© 2019 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet