KurssitNyt

Liity postituslistallemme

Impact järjestää nyt koulutuksen:

Uuden esimiehen tehovalmennus (2 pv)

12.-13.06.2019 - Hotel Haven, Helsinki

Uuden esimiehen teho­val­mennus antaa kattavan koko­nais­kuvan nyky­ai­kai­sesta esimies­työstä, esimiehen tehtä­vistä ja vastuista, sekä työkalut opitun käyt­töön­ottoon omassa johta­mis­työssä. Koulutus auttaa ymmär­tämään esimiestyön erilaiset ulot­tu­vuudet ja esimiehen roolin oman orga­ni­saa­tionsa onnis­tu­misen mahdol­lis­tajana. Valmennus antaa osal­lis­tu­jalle perus­val­miudet esimies­työssä onnis­tu­misen pohjaksi.

Hyödyt osallistujalle
– Tiedostat lähie­si­miestyön merki­tyksen orga­ni­saation stra­tegian toteu­tuksen näkö­kul­masta
– Tunnet esimiehen tehtävät, vastuun ja roolit
– Ymmärrät johta­mis­voiman käsitteen ja tunnet sen vahvis­ta­misen keinot
– Osaat johtaa itseäsi entistä paremmin
– Saat valmiuksia huip­pu­tiimin raken­ta­miseen
– Opit käymään vaikut­tavia kehi­tys­kes­kus­te­luita

Kenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu kaikille uransa alussa oleville esimie­hille toimia­lasta riip­pu­matta.


Kouluttajat:
Jari Salminen
on yli 25 vuoden koke­muk­sellaan johta­mis­teh­tävien grand old man. Jari on monen­laisten johta­mis­teh­tävien ohella toiminut yritys­kon­sulttina jo vuodesta 1986 ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta aiheenaan muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Tommi Lindholm, ihmis­mielen utelias kartoittaja, vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Impactin koulu­tuksiin. KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan, ja tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.
– Jo kahdeksan vuotta Tommi on tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa vastannut koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta Impactin asiak­kaille – tuot­teis­ta­mi­sesta ensi­ta­paa­misen kautta aina viimeiseen käden­pu­ris­tukseen. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää Impactin asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä, sekä osal­listuu Impac­tilla myös kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös serti­fioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.OHJELMA

Päivä 1

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Tilai­suuden avaus

9:15 Esimiehen tehtävät ja haasteet
– Millainen on hyvä esimies?
– Mistä osa-alueista esimiestyö koostuu?
– Tavoite, seuranta, palaute ja palkit­se­minen
– Mitä työnantaja odottaa esimie­hiltä?
– Mitä työn­te­kijät odot­tavat esimie­hiltä?
– Mitä odotat itseltäsi esimiehenä?

Harjoitus: Oman johta­mis­tyylin tunnis­ta­minen

10:30 Tauko

10:45 Esimiehen vastuu ja johta­mi­soikeus työlain­sää­dännön näkö­kul­masta
– Työnan­tajan vastuu
– Esimiehen johta­mi­soikeus
– Työn­te­kijän vastuun ulot­tu­vuudet
– Työelä­mä­taidot

12:00 Lounas

13:00 Esimiehen johta­mis­voima
– Johta­mis­taidot
– Johta­mis­tyyli
– Johta­mi­se­nergia
– Luot­tamus
– Oman johta­mis­voiman kehit­tä­minen

14:15 Tauko

14:30 Esimiehen vuoro­vai­ku­tus­taidot
– Vuoro­vai­ku­tus­tai­tojen merkitys esimies­työssä
– Omien vuoro­vai­ku­tus­tai­tojen arvioin­ti­
– Vaikeat vuoro­vai­ku­tus­ti­lanteet esimies­työssä
– Vaikut­tavan palautteen anta­minen

16:00 Ensimmäinen päivä päättyy

—-

Päivä 2

8:30 Aamupala

9:00 Osaatko johtaa itseäsi?
– Stra­te­ginen ote omaan teke­miseen
– Esimiehen omat voima­varat ja vireys
– Työkaluja itsensä johta­miseen
– Ratkai­su­kes­keinen malli omaan kehit­ty­miseen

Harjoitus: Itseni kehit­tä­misen tärkein tavoite ja sen saavut­ta­minen

10:30 Tauko

10:45 Huip­pu­tiimin raken­ta­minen
– Aito tiimiy­ty­minen ja altruismi; Oppeja baktee­reilta
– Sosi­aa­liset taidot ja niiden huomioi­minen tiimin raken­ta­mi­sessa
– Huip­pusuo­ri­tuksia tukeva orga­ni­saa­tio­kult­tuuri
– Mitä on kollek­tii­vinen älykkyys?
– Peli­säännöt tiimiy­ty­mi­sessä
12:00 Lounas

13:00 Huip­pu­tiimin raken­ta­minen jatkuu

14:30 Kahvi

14:45 Kehi­tys­kes­kustelu esimiehen työvä­li­neenä
– Kehi­tys­kes­kus­te­luiden hyöty­nä­kö­kulma
– Mitä tutki­mukset sanovat kehi­tys­kes­kus­te­luista?
– Kehi­tys­kes­kus­te­luiden käytännön toteutus
– Toimiva vuoro­vai­kutus kehi­tys­kes­kus­te­lussa

15:45 Loppu­kes­kustelu

16:00 Tilaisuus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
12.-13.06.2019

Hinta:
1 290 euroa
/hlö + alv 24 %, sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Uuden esimiehen kirjan sekä aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut koulutuspäivien aikana.
– Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

Haemme kouluttajia

Oletko oman alasi asiantuntija, innostava ja karismaattinen esiintyjä?

Tarjoa meille koulutuskokonaisuutta:

  • Johtaminen
  • Esimiestyö
  • Henkilöstönhallinta
  • Myynti ja markkinointi
  • Viestintä
  • Sosiaalinen media
  • Taloushallinto
  • Työhyvinvointi
Liity postituslistallemme

Yhteystiedot

KurssitNyt/ Varangi Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

Y-tunnus: 2120918-8
Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

Laskutustiedot

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)


© 2019 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet