fbpx

KurssitNyt

Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Uuden esihenkilön tehovalmennus (2 pv)

10.-11.08.2022 - Tapah­tu­matalo Bank, Helsinki

Uuden esihenkilön teho­val­mennus antaa kattavan koko­nais­kuvan nyky­ai­kai­sesta lähijohtamis­työstä, esihenkilön tehtä­vistä ja vastuista, sekä työkalut opitun käyt­töön­ottoon omassa johta­mis­työssä. Koulutus auttaa ymmär­tämään esihenkilötyön erilaiset ulot­tu­vuudet ja lähijohtajan roolin oman orga­ni­saa­tionsa onnis­tu­misen mahdol­lis­tajana. Valmennus antaa osal­lis­tu­jalle perus­val­miudet johtamistyössä onnis­tu­misen pohjaksi.

Hyödyt osallistujille
– Tiedostat lähijohtamisen merki­tyksen orga­ni­saation stra­tegian toteu­tuksen näkö­kul­masta
– Tunnet esihenkilön tehtävät, vastuun ja roolit
– Ymmärrät johta­mis­voiman käsitteen ja tunnet sen vahvis­ta­misen keinot
– Osaat johtaa itseäsi entistä paremmin
– Saat valmiuksia huip­pu­tiimin raken­ta­miseen
– Opit käymään vaikut­tavia kehi­tys­kes­kus­te­luita


Kenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu kaikille uransa alussa oleville esihenkilöille toimia­lasta riip­pu­matta.


Kouluttajat:
Jari Salminen
KTT Jari Salminen tarjoaa pitkään kokemukseen perustuvaa käytännönläheistä, tutkimustietoon pohjautuvaa valmennusosaamista johtamistyöstä ja monista organisaation toimintaan liittyvistä haasteista, joihin yrittäjänä ja esihenkilönä törmää tuon tuosta.

Jos tarvitsette apua esimiestenne valmentamiseen, hankalien johtamistilanteiden käsittelyyn, asiantuntijapalveluiden arvomyyntiin tai muihin käytännön johtamistyöhön liittyviin valmennustarpeisiinne, Jari on suurella todennäköisyydellä oikea henkilö avuksenne.

Jari on väitellyt muutoksen johtamisesta ja kirjoittanut johtamisesta yhteensä 18 kirjaa ja lukuisia artikkeleita.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
– Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta
– Johta­minen ja esimiestyö
– Asiantuntijamyynti
– Johta­mis­vies­tintä
– Yritystalous
– Tiimityö
– Tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta
– Muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat

—-

Tommi Lindholm
Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tämisessä.

Tommi on vastannut jo kahdeksan vuoden ajan tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta Brikin asiak­kaille. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä ja osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös sertifioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan. Tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
– Johto­ryh­mä­työs­kentely
– Asian­tun­ti­joiden johta­minen
– Palkit­se­minenOHJELMA

PÄIVÄ 1

08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamukahvi

09:00 Tilaisuuden avaus

09:15 Esihenkilön tehtävät ja haasteet
– Mihin esihenkilöä tarvitaan?
– Työnan­tajan edustaja
– Oman orga­ni­saation puolustaja
– Infor­maa­tiohubi
– Kehittymisen varmistaja

10:15 Tauko

10:30 Esihenkilön vastuu ja johta­mi­soikeus työlain­sää­dännön näkö­kul­masta
– Esihenkilön tehtävät ja vastuu työnan­tajan edus­tajana
– Oman työn pohdintaa – Mitä minulta odotetaan esihenkilönä?
– Johta­mi­soikeus ja sen rajoi­tukset
– Työn­te­kijän vastuun eri ulot­tu­vuudet

12:00 Lounas

13:00 Esihenkilön tehtävä muutoksen edistäjänä
– Muutoksen johtaminen
– Henkilöstön sitouttaminen yhteisiin tavoitteisiin
– Palautteen avulla ohjaaminen

Case-harjoitus: Haastavat johtamistilanteet

14:15 Tauko

14:30 Esihenkilön johta­mis­voima ja sen vahvis­ta­minen
– Mitä johta­mis­voi­malla tarkoi­tetaan?
– Oman johtamisvoiman vahvistaminen

15:30 Päivä päättyy

—-

PÄIVÄ 2

08:30 Aamukahvi

09:00 Osaatko johtaa itseäsi?
– Itsetuntemus esihenkilötyössä onnistumisen edellytyksenä
– Omat voima­varat ja vireys
– Työkaluja itsensä johta­miseen
– Ratkai­su­kes­keinen malli omaan kehit­ty­miseen

10:30 Tauko

10:45 Työtapojen tehostaminen
– Huomion merkitys organisaatiossa
– Toimintatapojen muutos
– Hallinnan tunteen vahvistaminen

12:00 Lounas

13:00 Huip­pu­tiimin raken­ta­minen käytännössä
– Miten ajattelen johdettavistani?
– Mielikuvien tuominen yhteiseen käsittelyyn
– Vallan jakautuminen läpinäkyväksi
– Vuorovaikutuksen parantaminen
– Valmentava ote käytännössä

14:30 Tauko

14:45 Kehi­tys­kes­kustelu esihenkilön työvä­li­neenä
– Kehi­tys­kes­kus­te­luiden hyöty­nä­kö­kulma
– Mitä tutki­mukset sanovat kehi­tys­kes­kus­te­luista?
– Kehi­tys­kes­kus­te­luiden käytännön toteutus
– Toimiva vuoro­vai­kutus kehi­tys­kes­kus­te­lussa

15:45 Loppukeskustelu

16:00 Tilaisuus päättyy


Covid-19 – tiedote
Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutushotellien ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Seuraamme tiiviisti tilannetta koskien lähikoulutuksia. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Tervetuloa koulutuksiin!


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
ke-to 10.-11.8.2022

Hinta:
1 390 euroa /hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Uuden esimiehen kirjan, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

YHTEYSTIEDOT

KurssitNyt/ Varangi Oy
Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki
Y-tunnus: 2120918-8
Puh. 044 237 9673
email: info@kurssitnyt.fi

LASKUTUSTIEDOT

Varangi Oy
Verkkolaskutusosoite: 003721209188
Operaattori: 003723327487
(Apix Messaging Oy)
© 2022 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet