KurssitNyt

Liity postituslistallemme

Impact järjestää nyt koulutuksen:

Työntekijän vastuu ja esimiehen johtamisoikeus (1 pv)

27.03.2019 - Hotel Haven, Helsinki

Esimie­hille suun­ni­tel­lussa koulu­tuk­sessa käymme syste­maat­ti­sesti läpi esimiehen johta­mi­soi­keuden ja työn­te­kijän vastuun eri näkö­kul­mista. Lisäksi paneu­dumme niihin työelä­mä­tai­toihin, joita työn­te­kijän vastuun kanta­minen edel­lyttää.

Vuoro­vai­kut­tei­sessa pien­ryh­mä­val­men­nuk­ses­samme pääset jakamaan ideoita ja koke­muksia muiden osal­lis­tujien kanssa.

Hyödyt osallistujalle:
– Tunnet esimiehen oikeudet ja työn­te­kijän velvol­li­suudet
– Ymmärrät työn­te­kijän vastuun eri ulot­tu­vuudet
– Tunnet erilaiset työelä­mä­taidot, joita jokainen työn­tekijä tarvitsee työssä menes­ty­miseen
– Osaat haastaa työn­te­kijät ottamaan enemmän vastuuta työstään ja kehi­tyk­sestään
– Tunnet erilaisia puut­tu­mis­keinoja haas­tavien johta­mis­ti­lan­teiden voit­ta­miseen

Kenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka haluavat haastaa työn­te­ki­jöitään ottamaan enemmän vastuuta työstään, kehit­ty­mi­sestään ja oman työyh­tei­sönsä kehit­tä­mi­sestä.


Kouluttajat:
Jari Salminen
on yli 25 vuoden koke­muk­sellaan johta­mis­teh­tävien grand old man. Jari on monen­laisten johta­mis­teh­tävien ohella toiminut yritys­kon­sulttina jo vuodesta 1986 ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta aiheenaan muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Annina Eklund on tekno­lo­gia­teol­li­suuden ja työp­sy­ko­logian asian­tun­tijana Impactin huip­pu­tai­toinen yritys­kou­luttaja. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta, jossa hän opiskeli tekniikan lisäksi työp­sy­ko­logiaa ja johta­mista. Työko­ke­musta Anni­nalla on tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Anninan tavoit­teena on hyödyntää sekä teknistä järjes­tel­mäl­li­syyttä että ihmis­nä­kö­kulman ymmär­tä­mistä orga­ni­saa­tioiden kehit­tä­mis­työssä.
– Impac­tilla Annina kouluttaa sekä avoi­missa koulu­tuk­sissa, että tilaus­kou­lu­tuk­sissa ja toteuttaa asiak­kaille räätä­löityjä kehi­tys­pro­jekteja. Lisäksi hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä, sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.OHJELMA

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Työn­te­kijän vastuu ja esimiehen johta­mi­soikeus
– Työn­te­kijän vastuu työnan­tajaa kohtaan
– Mihin esimies voi puuttua?
– Missä menevät esimiehen johta­mi­soi­keuden rajat?

10.30 Tauko

10.45 Työn­te­kijän vastuun muut ulot­tu­vuudet
– Vastuu työka­ve­reita kohtaan
– Vastuu itseä kohtaan

12.00 Lounas

13:00 Työelä­mä­taidot
– Yhteistyö- ja vuoro­vai­ku­tus­taidot
– Muutos­taidot
– Kehit­ty­mis­taidot
– Kiireen hallinta ja ajan­käytön suun­nit­te­lu­taidot
– Oman työkyvyn varmis­ta­minen
– Muut työelä­mä­taidot

14:30 Tauko

14:45 Työpaikan peli­säännöt ja toimin­ta­mallit
– Peli­sään­töjen laati­minen
– Yhteisten peli­sään­töjen noudat­ta­minen
– Jämäkkä toiminta ja johta­minen
– Rohkeus puuttua

15.45 Yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

16.00 Tilaisuus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
keskiviikko 27.03.2019

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %, sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot -kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.
– Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

Haemme kouluttajia

Oletko oman alasi asiantuntija, innostava ja karismaattinen esiintyjä?

Tarjoa meille koulutuskokonaisuutta:

  • Johtaminen
  • Esimiestyö
  • Henkilöstönhallinta
  • Myynti ja markkinointi
  • Viestintä
  • Sosiaalinen media
  • Taloushallinto
  • Työhyvinvointi
Liity postituslistallemme

Yhteystiedot

KurssitNyt/ Varangi Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

Y-tunnus: 2120918-8
Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

Laskutustiedot

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)


© 2019 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet