KurssitNyt

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Työntekijän vastuu ja esimiehen johtamisoikeus (1 pv)

19.09.2019 - Hotel Haven, Helsinki

Esimie­hille suun­ni­tel­lussa koulu­tuk­sessa perehdymme syste­maat­ti­sesti esimiehen johta­mi­soi­keuden ja työn­te­kijän vastuuseen eri näkö­kul­mista. Lisäksi paneu­dumme niihin työelä­mä­tai­toihin, joita työn­te­kijän vastuun kanta­minen edel­lyttää.

Vuoro­vai­kut­tei­sessa pien­ryh­mä­val­men­nuk­ses­samme pääset jakamaan ideoita ja koke­muksia muiden osal­lis­tujien kanssa.

Hyödyt osallistujalle
– Tunnet esimiehen oikeudet ja työn­te­kijän velvol­li­suudet
– Ymmärrät työn­te­kijän vastuun eri ulot­tu­vuudet
– Tunnet erilaiset työelä­mä­taidot, joita jokainen työn­tekijä tarvitsee työssä menes­ty­miseen
– Osaat haastaa työn­te­kijät ottamaan enemmän vastuuta työstään ja kehi­tyk­sestään
– Tunnet erilaisia puut­tu­mis­keinoja haas­tavien johta­mis­ti­lan­teiden voit­ta­miseen

Kenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu kaikille johta­jille, esimie­hille ja projek­ti­pääl­li­köille, jotka haluavat haastaa työn­te­ki­jöitään ottamaan enemmän vastuuta työstään, kehit­ty­mi­sestään ja oman työyh­tei­sönsä kehit­tä­mi­sestä.


Kouluttajat:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.
Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.
Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”

Osallistujat ovat kommentoineet esimieskoulutustamme mm. seuraavasti:
– ”Valmennus lunasti lupaukset. Valmentajan ote oli konkreettinen ja ongelmia ratkaiseva. Ryhmäkeskusteluissa pääsin pohtimaan monia vaikeita asioita samassa tilanteessa olevien kollegojen kanssa. Suosittelen.”
– ”Hyvä kokonaispaketti. Monipuolinen ja innostava koulutus.”
– ”Valmennuksen edetessä kävi selväksi, että valmentajalla on pitkä käytännön kokemus esimiestyöstä.”

Annina Eklund on tekno­lo­gia­teol­li­suuden ja työp­sy­ko­logian asian­tun­tijana Impactin huip­pu­tai­toinen yritys­kou­luttaja. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta, jossa hän opiskeli tekniikan lisäksi työp­sy­ko­logiaa ja johta­mista. Työko­ke­musta Anni­nalla on tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Anninan tavoit­teena on hyödyntää sekä teknistä järjes­tel­mäl­li­syyttä että ihmis­nä­kö­kulman ymmär­tä­mistä orga­ni­saa­tioiden kehit­tä­mis­työssä.
– Impac­tilla Annina kouluttaa sekä avoi­missa koulu­tuk­sissa, että tilaus­kou­lu­tuk­sissa ja toteuttaa asiak­kaille räätä­löityjä kehi­tys­pro­jekteja. Lisäksi hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä, sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.OHJELMA

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Työn­te­kijän vastuu ja esimiehen johta­mi­soikeus
– Mihin työn­te­kijän vastuu kohdistuu?
– Työn­te­kijän vastuun eri ulot­tu­vuudet
– Esimiehen työn­johto-oikeus

10.15 Tauko

10:30 Jämäkkä johta­misote ja ratkai­su­kes­keinen johta­mis­tyyli
– Mihin esimies voi puuttua?
– Missä menevät esimiehen johta­mi­soi­keuden rajat?
– Haas­tavien esimies­ti­lan­teiden ratkai­se­minen

12:00 Lounas

13:00 Mitä työn­te­ki­jältä odotetaan nyt ja tule­vai­suu­dessa?
– Työn­te­kijän vastuu itseään kohtaan
– Työelä­mä­taidot ja niiden merkitys
– Miten työn­tekijä voi huolehtia omasta työky­vystään?

14:15 Iltapäiväkahvi

14:30 Työn­te­kijän vastuu työyh­teisöä kohtaan
– Tiimi­työ­taidot ja niiden kehit­tä­minen
– Vastuu työil­ma­pii­ristä
– Yhteisten peli­sään­töjen raken­ta­minen

16.00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
torstai 19.09.2019

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %, sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot -kirjan sekä aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.
– Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

YHTEYSTIEDOT

KurssitNyt/ Varangi Oy
Haapaniemenkatu 16 C 413 00530 Helsinki
Y-tunnus: 2120918-8 Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

LASKUTUSTIEDOT

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)
© 2020 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet