KurssitNyt

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Työlainsäädäntöä esimiehelle (1 pv)

07.05.2020 - Hotel Haven, Helsinki

PERUTTU. Tämä koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm vahvistetaan myöhemmin.Koulu­tuk­sessa käymme syste­maat­ti­sesti läpi työlain­sää­däntöä erityi­sesti esimiehen johta­mi­soi­keuden ja työn­te­kijän vastuun näkö­kul­masta. Koulut­tajana toimii Bird&Bird Oy:n erittäin osaava työoi­keus­la­kimies.

Koulutus kiteyttää työlain­sää­dännön sisällön helposti omak­sut­tavaan muotoon. Pien­ryh­mä­val­mennus mahdol­listaa osal­lis­tujien kysy­mykset ja keskus­telut. Tämä auttaa yhdis­tämään koulu­tuk­sessa opitut asiat oman työn käytännön tilan­teisiin.

Hyödyt osallistujalle
– Opit tuntemaan työoi­keuden perusteet
– Saat kattavan kuvan esimiehen oikeuk­sista ja vastuista
– Tunnistat esimies­työssä tilanteet, joissa kannattaa varmistaa oma selusta ennen toimeen tart­tu­mista
– Osaat huomioida esimies­työssäsi myös työlain­sää­dännön vaati­mukset
– Saat ajan­ta­saisen katsauksen työlain­sää­dännön viimei­simpiin muutoksiin.

Kenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu johta­jille ja esimie­hille tehtä­västä ja toimia­lasta riip­pu­matta.


Kouluttaja:
Maisa Nikkola
, työoikeuslakimies, partner Bird & Bird Oy
Maisa on yksi Suomen arvos­te­tuim­mista työoi­keuden asian­tun­ti­joista. Hänellä on yli viiden­toista vuoden kokemus työsuh­teisiin liit­ty­västä oikeu­del­li­sesta neuvon­nasta. Maisa avustaa sekä kansal­lisia että kansain­vä­lisiä asia­kas­yri­tyk­siämme laaja-alai­sesti kaikissa työoi­keu­del­li­sissa asioissa muun muassa työso­pi­muksiin, sopi­mus­neu­vot­te­luihin ja sopi­musten irti­sa­no­misiin liittyen, sekä ammat­tiyh­dis­ty­s­asioissa, yhteis­toi­min­ta­me­net­te­lyissä ja syrjin­tä­ti­lan­teissa. Maisalla on myös kattava kokemus ulkois­tus­pro­sessien hoita­miseen, yksi­tyi­syyden suojaan ja tieto­turvaan sekä haas­taviin oikeu­den­käyn­teihin liittyen.OHJELMA

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9:00 Mitä jokaisen esimiehen tulee tietää työlain­sää­dännön perus­pe­ri­aat­teista?
– Työlain­sää­dännön erityis­piir­teitä
– Normien etusi­ja­jär­jestys: sovel­le­taanko lakia, työeh­to­so­pi­musta vai työso­pi­musta?
– Mitä työeh­to­so­pi­musta työnan­tajan tulee soveltaa?
– Heikomman osapuolen suoja työoi­keu­dessa

9:15 Esimiehen vastuut sekä työn­te­kijän oikeudet ja velvol­li­suudet
– Esimiehen oikeudet ja velvol­li­suudet
– Esimiehen henki­lö­koh­tainen vastuu teke­mistään virheistä ja laimin­lyön­neistä
– Erityis­ky­sy­myksinä työsuo­je­lu­vastuu sekä tasa-arvo- ja yhden­ver­taisuus työpai­kalla
– Työn­te­kijän oikeudet ja velvol­li­suudet

10:15 Toimivan työso­pi­muksen teke­minen
– Määrä­ai­kainen vai tois­tai­seksi voimassa oleva työso­pimus?
– Koeaika ja sen merkitys
– Toimivan työso­pi­muksen keskeisiä ehtoja
– Työso­pi­muksen ehtojen muut­tu­minen ja muut­ta­minen

11:15 Työaikaan ja vuosi­lomaan liit­tyvät keskeiset kysy­mykset
– Mikä on työaikaa ja miten sään­nöl­lisen työaika järjes­tetään?
– Ylityön teet­tä­minen, enim­mäis­määrät ja korvaukset
– Loman ansait­se­minen ja loma­palkka
– Miten vuosiloma tulisi antaa?

12:00 Lounas

13:00 Työaikaan ja vuosi­lomaan liit­tyvät keskeiset kysy­mykset (jatkuu)

13:30 Työsuhteen päät­tä­misen peli­sääntöjä
– Millä eri tavoin työsuhde voidaan päättää?
– Työsuhteen irti­sa­no­misen ja purka­misen ero
– Irti­sa­no­mi­sajan määräy­ty­minen
– Käytännön toimin­taoh­jeita päät­tä­mis­ti­lan­teeseen

14:00 Kahvi­tauko

14:15 Työsuhteen päät­tä­minen henki­lö­koh­tai­silla perus­teilla
– Irti­sa­no­minen henki­lö­koh­tai­silla perus­teilla (TSL 7:2)
– Keskus­te­lujen ja varoi­tuksen merkitys
– Esimerk­ki­ta­pauksia ja tyypil­li­simpiä virheitä

15:30 Työsuhteen päät­tä­minen tuotan­nol­lis­ta­lou­del­li­sista syistä
– Irti­sa­no­minen kollek­tii­vi­pe­rus­teella (TSL 7:3)
– Uudel­leen­si­joitus – ja koulu­tus­vel­vol­lisuus sekä takai­sin­ot­to­vel­vol­lisuus
– Yhteis­toi­min­ta­me­nettely osana prosessia
– Korvaukset työsuhteen perus­teet­to­masta päät­tä­mi­sestä

15:45 Yhteis­toi­min­ta­me­nettely esimiehen näkö­kul­masta
– Yhteis­toi­min­talain tarkoitus
– Yhteis­toi­min­ta­me­net­telyn piiriin kuuluvat asiat
– Mitä jokaisen esimiehen tulisi tietää yhteis­toi­min­ta­laista?
– Miten yhteis­toi­minta työpai­kalla voi auttaa esimiestä työssään?

16.00 Päivä päättyy

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
torstai 07.05.2020

Hinta:
890 euroa
/hlö + alv 24 %
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Haas­tavien esimies­ti­lan­teiden ratkai­se­minen -kirjan sekä aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.


PERUTTU. Tämä koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm vahvistetaan myöhemmin.


 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

YHTEYSTIEDOT

KurssitNyt/ Varangi Oy
Haapaniemenkatu 16 C 413 00530 Helsinki
Y-tunnus: 2120918-8 Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

LASKUTUSTIEDOT

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)
© 2020 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet