KurssitNyt

Liity postituslistallemme

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Tuotepäällikön asiakastaidot (2 pv)

31.10.-01.11.2019 - Tapahtumatalo Bank, Helsinki
Osaatko hyödyntää osaa­mistasi tehok­kaasti asia­kas­työssä?

Tuote­pääl­li­köiden asia­kas­tai­tojen vahvis­ta­mi­seksi suun­ni­teltu kaksi­päi­väinen teho­val­men­nuk­semme auttaa hyödyn­tämään tuote­pääl­likön asian­tun­ti­juutta täysi­mää­räi­sesti asia­kas­pal­ve­lussa ja kaupanteon tukena.

Pien­ryh­mä­val­men­nuk­semme antaa runsaasti tilaa keskus­te­lulle ja muiden osal­lis­tujien koke­muk­sista oppi­mi­selle.

Hyödyt osallistujille
– Ymmärrät ammat­ti­maisen myyn­tityön laina­lai­suudet entistä paremmin
– Tunnistat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi erilai­sissa asiakas- ja myyn­ti­ti­lan­teissa
– Opit hyödyn­tämään asian­tun­te­mustasi myynnin tukena entistä tehok­kaammin
– Opit tunnis­tamaan uusia myyn­ti­mah­dol­li­suuksia ja rohkaistut tart­tumaan niihin
– Opit toimimaan täysi­ve­risenä kaupan­te­kijänä erilai­sissa asia­kas­ti­lan­teissa


Kenelle?
Valmennus on suun­ni­teltu on tuote­pääl­li­köille toimia­lasta riip­pu­matta.


Kouluttaja:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.
Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.
Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”

Osallistujat ovat kommentoineet esimieskoulutustamme mm. seuraavasti:
– ”Valmennus lunasti lupaukset. Valmentajan ote oli konkreettinen ja ongelmia ratkaiseva. Ryhmäkeskusteluissa pääsin pohtimaan monia vaikeita asioita samassa tilanteessa olevien kollegojen kanssa. Suosittelen.”
– ”Hyvä kokonaispaketti. Monipuolinen ja innostava koulutus.”
– ”Valmennuksen edetessä kävi selväksi, että valmentajalla on pitkä käytännön kokemus esimiestyöstä.”OHJELMA

1. päivä

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Asia­kas­tai­tojen merkitys tuote­pääl­likön työssä

Harjoitus: Omien asia­kas­tai­tojen arviointi

10.30 Tauko

10.45 Tuote­pääl­likön rooli myynti- ja palve­lu­ti­lan­teissa

– Oman asian­tun­te­muksen hyödyn­tä­minen asia­kas­työssä
– Onko tekninen osaa­minen kunnossa?
– Asia­kas­läh­töinen ajat­te­lutapa
– Arvo­myynnin ABC

12.00 Lounas

13.00 Onnis­tuneen myyn­tityön vaiheet 1

– Asia­kastyön suun­nittelu
– Oman asian­tun­ti­ja­lu­pauksen määrit­tä­minen
– Omien asia­kas­kon­taktien luominen ja verkos­toi­tu­misen merkitys
– Asiakkaan kohtaa­minen
– Asiak­kaiden luot­ta­muksen voit­ta­minen
– Asiakkaan kuuntelu

14.15 Kahvi

15:30 Loppu­kes­kustelu

16:00 Ensimmäinen koulu­tus­päivä päättyy

—-

2.päivä

9.00 Onnis­tuneen myyn­tityön vaiheet 2

– Asiakkaan tarpeen mukaisen palve­lu­rat­kaisun tuot­ta­minen
– Tarjouksen laati­minen
– Ratkaisun esit­tä­minen ja argu­men­tointi
– Vasta­väit­teiden käsittely

10.30 Tauko

10.45 Onnis­tuneen myyn­tityön vaiheet 3

– Hinnan myyminen ja kaupan päät­tä­minen
– Palvelun tuot­ta­minen
– Asia­kas­suhteen jatku­misen varmis­ta­minen
– Jälki­mark­ki­nointi

12.00 Lounas

13.00 Omien myyn­ti­tai­tojen kehit­tä­minen

– Iden­ti­teetti ja asenne
– Aktii­vinen kuuntelu
– Oman myyjä­pro­fiiin pohdintaa

14.15 Kahvi

14:30 Loppu­kes­kustelu

15:15 Koulu­tus­päivä päättyy


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
31.10.-01.11.2019

Hinta:
1 290 euroa
/hlö + alv 24 %, sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, sekä lounaan ja kahvi­tar­joilun. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

Haemme kouluttajia

Oletko oman alasi asiantuntija, innostava ja karismaattinen esiintyjä?

Tarjoa meille koulutuskokonaisuutta:

  • Johtaminen
  • Esimiestyö
  • Henkilöstönhallinta
  • Myynti ja markkinointi
  • Viestintä
  • Sosiaalinen media
  • Taloushallinto
  • Työhyvinvointi
Liity postituslistallemme

Yhteystiedot

KurssitNyt/ Varangi Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

Y-tunnus: 2120918-8
Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

Laskutustiedot

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)


© 2019 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet