KurssitNyt

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Tiimiflow – tiimin yhteistyön syventäminen (2 pv)

05.-06.05.2020 - Hotel Haven, Helsinki

PERUTTU. Tämä koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm vahvistetaan myöhemmin.Näitä asioita ei ihan jokainen tiimin­vetäjä hans­kaakaan! Tämä tiimi­kou­lutus pureutuu tiimin sisäiseen yhteis­työhön. Käymme läpi erilaisia keinoja, joilla saat tiimisi jäsenet työs­ken­te­lemään yhdessä entistä tehok­kaammin. Kehityt tiimin­ve­täjänä ja saat paljon erilaisia vinkkejä tiimisi kollek­tii­visen älyk­kyyden vahvis­ta­mi­seksi. Valmen­nuksen jälkeen sinulla on kaikki keinot nostaa tiimisi seuraa­valle tasolle!

Hyödyt osallistujille
– Opit vahvis­tamaan tiimin sisäistä vuoro­vai­ku­tusta ja vies­tintää
– Saat järjes­tel­mäl­li­syyttä tiimin kehit­tä­miseen ja työkaluja arjen tueksi
– Saat henki­lö­koh­taisen WorkPlace Big Five™ -persoo­nal­li­suu­pro­fiilin, jolla syvennät omia vuoro­vai­ku­tus­tai­tojasi tiimin­ve­täjänä
– Luot oman tiimisi tiimi­vision ja toimin­ta­suun­ni­telman sen toteut­ta­mi­seksi
– Opit hyödyn­tämään tiimin jäsenten erilai­suutta
– Saat keinoja tiimityön seurantaan ja arviointiin


Kenelle?
Koulutus on tarkoi­tettu asian­tun­ti­ja­tiimien vetä­jille ja esimie­hille, jotka haluavat tehdä tiimin yhteis­työstä laaduk­kaampaa. Suosit­te­lemme käymään Tiimin­ve­täjien teho­val­men­nuksen ensin, mutta tämä ei ole vält­tä­mä­töntä.


Kouluttajat:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen, puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen, haas­tavat asia­kas­ti­lanteet, myynnin- ja palvelun johta­minen, valmentava johta­minen, moti­vointi ja moti­vaation johta­minen, ihmisten ja teke­misen johta­minen sekä tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus.

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.

—-

Tutkimusjohtaja Tommi Lindholm. Ihmis­mielen utelias kartoittaja Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan, ja tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Jo kahdeksan vuotta Tommi on tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa vastannut koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta Brikin asiak­kaille – tuot­teis­ta­mi­sesta ensi­ta­paa­misen kautta aina viimeiseen käden­pu­ris­tukseen. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä sekä osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös serti­fioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: johto­ryh­mä­työs­kentely, asian­tun­ti­joiden johta­minen ja palkit­se­minen.

Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tä­mi­sessä.OHJELMA

Päivä 1

8:30 Aamupala

9:00 Tehokas tiimi

– Mitkä asiat vaikut­tavat tiimin toimi­vuuteen?
– Mitä uusin tutkimus sanoo?
– Mitä tiimin järjes­tel­mäl­linen kehit­tä­minen vaatii?

10:15 Tauko

10:30 Tiimin tavoi­te­tilan määrit­tä­minen

– Tiimi­vision muodos­ta­minen
– Keski­tymmekö oikeisiin asioihin? – Fokuksen löytä­minen
– Mistä aikaa tiimin kehit­tä­mi­selle?
– Tiimin kehi­tys­vaiheet

12:00 Lounas

13:00 Persoo­nal­li­suus­pro­fiilin purkua – WorkPlace Big Five™

– Minkä­lainen tiimin­vetäjä minä olen?
– Miten hyödynnän vahvuuk­siani
– Omien kehi­tys­koh­teiden tunnis­ta­minen

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Tiimin erilaisuus persoo­nal­li­suuden näkö­kul­masta

– Miten hyvä tiimi koos­tetaan persoo­nal­li­suuksien näkö­kul­masta?
– Miten vahvistaa tiimin sisäistä vuoro­vai­ku­tusta?

16:00 Tilaisuus päättyy

—-

Päivä 2

8:30 Aamupala

9:00 Tiimin nyky­tilan arviointi

– Miten voit arvioida tiimisi tehok­kuutta?
– Historian vaikutus nyky­hetkeen
– Tiimin vahvuuksien ja heik­kouksien tunnis­ta­minen

10:15 Tauko

10:30 Kehit­ty­minen kohti tavoi­te­tilaa

– Tiimiälyn vahvis­ta­minen
– Tiimi­roolit vuoro­vai­ku­tuksen edis­täjänä
– Osaa­misen ja tiedon jaka­minen tiimissä

12:00 Lounas

13:00 Tiimin jäsenten osal­lis­ta­minen tiimin kehit­tä­miseen

– Raken­netta tiimin työs­ken­telyyn
– Tiimin yhteisten toimin­ta­ta­pojen merkitys
– Palautteen rooli kehit­ty­mi­sessä

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Työkaluja huip­pu­tii­mille

– Tiimin­ve­täjän fasi­li­toin­ti­tek­nii­koita
– Oman tiimi­suun­ni­telman laati­minen

16:00 Tilaisuus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
05.-06.05.2020

Hinta:
1 490 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää henki­lö­koh­taisen WorkPlace Big Five™ perso­naal­li­suusa­na­lyysin, Taitava tiimi­val­mentaja -kirjan, koulu­tus­ma­te­ri­aalit, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.


PERUTTU. Tämä koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm vahvistetaan myöhemmin.


 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

YHTEYSTIEDOT

KurssitNyt/ Varangi Oy
Haapaniemenkatu 16 C 413 00530 Helsinki
Y-tunnus: 2120918-8 Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

LASKUTUSTIEDOT

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)
© 2020 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet