KurssitNyt

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Tiimiflow – tiimin yhteistyön syventäminen (2 pv)

16.-17.06.2020 - Hotel Haven, Helsinki

Näitä asioita ei ihan jokainen tiimin­vetäjä hans­kaakaan! Tämä tiimi­kou­lutus pureutuu tiimin sisäiseen yhteis­työhön. Käymme läpi erilaisia keinoja, joilla saat tiimisi jäsenet työs­ken­te­lemään yhdessä entistä tehok­kaammin. Kehityt tiimin­ve­täjänä ja saat paljon erilaisia vinkkejä tiimisi kollek­tii­visen älyk­kyyden vahvis­ta­mi­seksi. Valmen­nuksen jälkeen sinulla on kaikki keinot nostaa tiimisi seuraa­valle tasolle!

Hyödyt osallistujille
– Opit vahvis­tamaan tiimin sisäistä vuoro­vai­ku­tusta ja vies­tintää
– Saat järjes­tel­mäl­li­syyttä tiimin kehit­tä­miseen ja työkaluja arjen tueksi
– Saat henki­lö­koh­taisen WorkPlace Big Five™ -persoo­nal­li­suu­pro­fiilin, jolla syvennät omia vuoro­vai­ku­tus­tai­tojasi tiimin­ve­täjänä
– Luot oman tiimisi tiimi­vision ja toimin­ta­suun­ni­telman sen toteut­ta­mi­seksi
– Opit hyödyn­tämään tiimin jäsenten erilai­suutta
– Saat keinoja tiimityön seurantaan ja arviointiin


Kenelle?
Koulutus on tarkoi­tettu asian­tun­ti­ja­tiimien vetä­jille ja esimie­hille, jotka haluavat tehdä tiimin yhteis­työstä laaduk­kaampaa. Suosit­te­lemme käymään Tiimin­ve­täjien teho­val­men­nuksen ensin, mutta tämä ei ole vält­tä­mä­töntä.


Kouluttajat:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen, puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen, haas­tavat asia­kas­ti­lanteet, myynnin- ja palvelun johta­minen, valmentava johta­minen, moti­vointi ja moti­vaation johta­minen, ihmisten ja teke­misen johta­minen sekä tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus.

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.

—-

Tutkimusjohtaja Tommi Lindholm. Ihmis­mielen utelias kartoittaja Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Brikin koulu­tuksiin. KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan, ja tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.

Jo kahdeksan vuotta Tommi on tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa vastannut koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta Brikin asiak­kaille – tuot­teis­ta­mi­sesta ensi­ta­paa­misen kautta aina viimeiseen käden­pu­ris­tukseen. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä sekä osal­listuu kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös serti­fioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: johto­ryh­mä­työs­kentely, asian­tun­ti­joiden johta­minen ja palkit­se­minen.

Tommia kiin­nostaa orga­ni­saa­tioihin ja orga­ni­soi­tu­miseen liit­tyvän teorian hyödyn­tä­minen linssinä orga­ni­saa­tioiden toiminnan ymmär­tä­mi­sessä ja käytän­tö­läh­töi­sessä kehit­tä­mi­sessä.OHJELMA

Päivä 1

8:30 Aamupala

9:00 Tehokas tiimi

– Mitkä asiat vaikut­tavat tiimin toimi­vuuteen?
– Mitä uusin tutkimus sanoo?
– Mitä tiimin järjes­tel­mäl­linen kehit­tä­minen vaatii?

10:15 Tauko

10:30 Tiimin tavoi­te­tilan määrit­tä­minen

– Tiimi­vision muodos­ta­minen
– Keski­tymmekö oikeisiin asioihin? – Fokuksen löytä­minen
– Mistä aikaa tiimin kehit­tä­mi­selle?
– Tiimin kehi­tys­vaiheet

12:00 Lounas

13:00 Persoo­nal­li­suus­pro­fiilin purkua – WorkPlace Big Five™

– Minkä­lainen tiimin­vetäjä minä olen?
– Miten hyödynnän vahvuuk­siani
– Omien kehi­tys­koh­teiden tunnis­ta­minen

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Tiimin erilaisuus persoo­nal­li­suuden näkö­kul­masta

– Miten hyvä tiimi koos­tetaan persoo­nal­li­suuksien näkö­kul­masta?
– Miten vahvistaa tiimin sisäistä vuoro­vai­ku­tusta?

16:00 Tilaisuus päättyy

—-

Päivä 2

8:30 Aamupala

9:00 Tiimin nyky­tilan arviointi

– Miten voit arvioida tiimisi tehok­kuutta?
– Historian vaikutus nyky­hetkeen
– Tiimin vahvuuksien ja heik­kouksien tunnis­ta­minen

10:15 Tauko

10:30 Kehit­ty­minen kohti tavoi­te­tilaa

– Tiimiälyn vahvis­ta­minen
– Tiimi­roolit vuoro­vai­ku­tuksen edis­täjänä
– Osaa­misen ja tiedon jaka­minen tiimissä

12:00 Lounas

13:00 Tiimin jäsenten osal­lis­ta­minen tiimin kehit­tä­miseen

– Raken­netta tiimin työs­ken­telyyn
– Tiimin yhteisten toimin­ta­ta­pojen merkitys
– Palautteen rooli kehit­ty­mi­sessä

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Työkaluja huip­pu­tii­mille

– Tiimin­ve­täjän fasi­li­toin­ti­tek­nii­koita
– Oman tiimi­suun­ni­telman laati­minen

16:00 Tilaisuus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
16.-17.06.2020

Hinta:
1 490 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää henki­lö­koh­taisen WorkPlace Big Five™ perso­naal­li­suusa­na­lyysin, Taitava tiimi­val­mentaja -kirjan, koulu­tus­ma­te­ri­aalit, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

YHTEYSTIEDOT

KurssitNyt/ Varangi Oy
Haapaniemenkatu 16 C 413 00530 Helsinki
Y-tunnus: 2120918-8 Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

LASKUTUSTIEDOT

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)
© 2020 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet