KurssitNyt

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Tehokas Call Center työskentely (1 pv)

13.05.2020 - Tapahtumatalo Bank, Helsinki

PERUTTU. Tämä koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm vahvistetaan myöhemmin.Myyn­ti­työtä teke­ville suun­natun valmen­nuk­semme avulla tehostat puhe­lin­vies­tin­tääsi. Valmen­nuk­sessa käsit­te­lemme puhe­li­messa tehtävän myynti- ja asia­kas­pal­ve­lutyön tärkeimpiä elementtejä, kuten yhtäältä usein tiedos­ta­mat­tomia mustia pisteitä sekä samalla kirk­kaasti soivia ylä-ääniä. Lupaamme, että käytän­nössä testatut puhe­lin­vies­tinnän elementit tuovat sisältöä ja tulosta työhösi.

Puhe­li­messa tehtävä myynti- ja asia­kas­pal­ve­lutyö pitävät pintansa lisään­tyvän moni­ka­na­vaisen myyn­tityön ohella. Soit­totyö vaatii rutiinia ja sitkeää toistoa, mutta on parhaim­millaan teho­kasta vies­tintää ja moni­puo­lista vuoro­vai­ku­tusta asiakkaan kanssa.

Hyödyt osallistujille
– Tunnistat omat vahvuutesi ja kehi­tys­kohtasi puhe­lin­työs­ken­te­lyssä
– Opit vies­timään tehok­kaasti ja tyylillä
– Saat lisää ymmär­rystä asiakkaan erilaisiin reak­tioihin puhelun aikana ja taklaat vasta­väitteet taidolla
– Rakennat toimivat keskus­te­lu­rungot puhelun ohjauksen tueksi
– Saatat jopa innostua puhe­lin­työs­ken­te­lystä!


Kenelle?
Valmennus on suun­ni­teltu kaikille puhe­linta myyn­ti­ka­navana käyt­tä­ville, niin koke­neille asian­tun­ti­joille kuin urallaan alku­vai­heessa oleville. Valmennus on hyödyl­linen myös tiimien esimie­hille tuomaan lisä­po­ten­ti­aalia puhe­lin­koh­taa­misiin.


Kouluttaja:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen, puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen, haas­tavat asia­kas­ti­lanteet, myynnin- ja palvelun johta­minen, valmentava johta­minen, moti­vointi ja moti­vaation johta­minen, ihmisten ja teke­misen johta­minen sekä tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus.

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.OHJELMA

09:00 Tilai­suuden avaus, tutus­tu­minen ja päivän tavoitteet

09:15 Luuri­kammon taklaa­minen

09:30 Puhe­lin­työs­ken­telyn haasteet ja mahdol­li­suudet

10:00 Tauko

10:15 Asian­tun­tijan myynti- ja asia­kas­pal­ve­lu­taidot
– Huip­pu­myyjän ominai­suudet
– Tuote­myyn­nistä ratkai­su­myyntiin
– Puhe­li­messa määrä tuo laatua

11:00 Puhe­lin­vies­tinnän ”K4”
– Kielen­käyttö
– Kuuntelu
– Käytös­tavat
– Keskus­te­lu­nohjaus ja yksin­ker­tais­ta­minen

12:00 Lounas

13:00 Ulos­soiton rakenne
– Puhelun avaus ja ensi­vai­ku­telman tärkeys
– Kartoitus ja kuuntelu myyjän tärkeimmät taidot – kysy­mys­tek­niikka
– Yhteenveto ja ensim­mäinen ”kyllä”
– Ratkaisun helppous
– Klousaus ja jatkosta sopi­minen

14:00 Kahvi

14:30 Sisään tulevan puhelun hoito
– Haas­tavan asiakkaan kohtaa­minen
– Ensi­vai­ku­telman merkitys – Hymy kuuluu äänestä!
– Ongelman ratkai­susta lisä­myynnin teki­jäksi – ”silta­ky­sy­mykset”

15:00 Tehokas ja tyylikäs sähkö­pos­ti­vies­tintä

15:30 Yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

16:00 Valmennus päättyy


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
keskiviikko 13.05.2020

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.


PERUTTU. Tämä koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm vahvistetaan myöhemmin.


 

Ilmoittautuminen sulkeutunut.

Tämä koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm vahvistetaan myöhemmin.


  • Olen kiinnostunut tästä kurssista.
    Lähetä minulle sähköpostia kun koulutus järjestetään uudelleen:
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
YHTEYSTIEDOT

KurssitNyt/ Varangi Oy
Haapaniemenkatu 16 C 413 00530 Helsinki
Y-tunnus: 2120918-8 Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

LASKUTUSTIEDOT

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)
© 2020 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet