KurssitNyt

Liity postituslistallemme

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Rekrytoi ammattilaisen tavoin (1 pv)

14.08.2019 - Hotel Haven, Helsinki

Koulu­tuk­sessa käymme vaihe vaiheelta läpi ammat­ti­maisen rekry­toinnin osa-alueet, ja kerromme mitä jokaisen rekry­toijan kannattaa huomioida palka­tessaan uusia osaajia tiimiinsä. Koulu­tukseen osal­lis­tuvat saavat käyt­töönsä valmiin toimin­ta­mallin omien rekry­toin­tiensa onnis­tu­misen varmis­ta­mi­seksi.

Hyödyt osallistujille
– Osaat tarkas­tella jokaista rekry­tointia inves­tointina ja ymmärrät onnis­tuneen rekry­toinnin toimin­nal­lisen ja talou­del­lisen merki­tyksen orga­ni­saation menes­tyksen kannalta
– Osaat kuvata avoinna olevan tehtävän ja siinä vaadit­tavan osaa­misen selkeästi ja kitey­te­tysti
– Osaat laatia houkut­te­levan rekry­tointi-ilmoi­tuksen ja tunnet parhaat kanavat avoi­mesta tehtä­västä vies­ti­miseen
– Osaat tunnistaa parhaat hakijat ja valita suuresta haki­ja­jou­kosta parhaimmat kandi­daatit
– Ymmärrät, mitä voi ulkoistaa rekry­toin­ti­kon­sul­tille, ja mikä jää orga­ni­saation omalle vastuulle
– Osaat käydä haki­ja­haas­tat­telut ammat­ti­mai­sesti, huomioiden työlain­sää­dännön määräykset
– Osaat laatia työnan­tajan edut turvaavan työso­pi­muksen ja huolehtia riit­tä­vistä täsmen­nyk­sistä työso­pi­muksen teks­tissä
– Ymmärrät psyko­lo­gisen sopi­muksen käsitteen ja osaat käsi­tellä sen piiriin kuuluvia asioita ammat­ti­mai­sesti


Kenelle?
Koulutus on suun­niteltu kaikille rekry­toin­nista vastaa­ville ja rekry­toin­ti­pro­sessiin osal­lis­tu­ville johta­jille, esimie­hille sekä henki­löstön kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville ammat­ti­lai­sille, orga­ni­saation koosta tai toimia­lasta riip­pu­matta.


Kouluttaja:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.
Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.
Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”

Osallistujat ovat kommentoineet esimieskoulutustamme mm. seuraavasti:
– ”Valmennus lunasti lupaukset. Valmentajan ote oli konkreettinen ja ongelmia ratkaiseva. Ryhmäkeskusteluissa pääsin pohtimaan monia vaikeita asioita samassa tilanteessa olevien kollegojen kanssa. Suosittelen.”
– ”Hyvä kokonaispaketti. Monipuolinen ja innostava koulutus.”
– ”Valmennuksen edetessä kävi selväksi, että valmentajalla on pitkä käytännön kokemus esimiestyöstä.”OHJELMA

8:30 Aamiainen

9:00 Päivän alustus ja esit­täy­ty­minen

Keskustelu: Koke­muksia rekry­toin­nista

09:30 Rekry­tointi inves­tointina
– Uuden henkilön vaiku­tukset orga­ni­saa­tioon
– Inves­toin­ti­las­kelman laati­minen rekry­toinnin koko­nais­hyö­dyistä ja kustan­nuk­sista
– Ihmisen palk­kaa­misen haasteet
– Mihin kannattaa ainakin varautua

10:15 Tauko

10:30 Rekry­toinnin suun­nittelu
– Mihin tehtävään ihmistä haetaan?
– Haet­tavan henkilön asema, vastuut, palk­ka­malli, edut ym.
– Mitä parhaiden osaajien saaminen vaatii?
– Uuden henkilön vaikutus nykyiseen orga­ni­saa­tioon
– Rekry­toinnin riskien hallinta
– Työlain­sää­dännön huomioi­minen rekry­toin­nissa
– Rekry­toin­ti­kon­sultin käyttö ja rooli haku­pro­ses­sissa
– Vastuu on aina esimie­hellä!

11.45 Lounas

12.45 Haku­pro­sessin toteutus
– Kenet kannattaa ottaa mukaan rekry­tointiin?
– Erin­omaisen työpaik­kail­moi­tuksen laati­minen
– Missä kana­vissa työpai­kasta vies­titään?
– Parhaiden ihmisten tavoit­ta­minen ja tunnis­ta­minen
– Tehokas rekry­toin­ti­haas­tattelu
– Testien hyödyn­tä­minen rekry­toin­nissa
– Työso­pi­muksen laati­minen työnan­tajan näkö­kul­masta

14:30 Kahvi

14:30 Työn­ha­ki­jasta avain­hen­ki­löksi
– Työteh­tävien, tavoit­teiden ja orga­ni­saa­tio­roolin kuvaa­minen
– Psyko­lo­gisen sopi­muksen solmi­minen
– Uuden avain­hen­kilön pereh­dytys

16:00 Yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

—————————-

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
keskiviikko 14.08.2019

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %, sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Terve­tuloa meille! -kirjan, sekä lounaan ja kahvi­tar­joilun.
– Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

Haemme kouluttajia

Oletko oman alasi asiantuntija, innostava ja karismaattinen esiintyjä?

Tarjoa meille koulutuskokonaisuutta:

  • Johtaminen
  • Esimiestyö
  • Henkilöstönhallinta
  • Myynti ja markkinointi
  • Viestintä
  • Sosiaalinen media
  • Taloushallinto
  • Työhyvinvointi
Liity postituslistallemme

Yhteystiedot

KurssitNyt/ Varangi Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

Y-tunnus: 2120918-8
Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

Laskutustiedot

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)


© 2019 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet