fbpx

KurssitNyt

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Rekrytoi ammattilaisen tavoin (1 pv)

22.09.2020 - Hotel Haven, Helsinki

Koulu­tuk­sessa käymme vaihe vaiheelta läpi ammat­ti­maisen rekry­toinnin osa-alueet ja kerromme mitä jokaisen rekry­toijan kannattaa huomioida palka­tessaan uusia osaajia tiimiinsä.

Koulu­tukseen osal­lis­tuvat saavat käyt­töönsä valmiin toimin­ta­mallin omien rekry­toin­tiensa onnis­tu­misen varmis­ta­mi­seksi. Jokainen rekry­tointi on inves­tointi.

Hyödyt osallistujille
– Ymmärrät onnis­tuneen rekry­toinnin toimin­nal­lisen ja talou­del­lisen merki­tyksen orga­ni­saation menes­tyksen kannalta
– Osaat kuvata avoinna olevan tehtävän ja siinä vaadit­tavan osaa­misen selkeästi ja kitey­te­tysti
– Osaat laatia houkut­te­levan rekry­tointi-ilmoi­tuksen ja tunnet parhaat kanavat avoi­mesta tehtä­västä vies­ti­miseen
– Osaat tunnistaa parhaat hakijat ja valita suuresta haki­ja­jou­kosta parhaimmat kandi­daatit
– Ymmärrät, mitä voi ulkoistaa rekry­toin­ti­kon­sul­tille, ja mikä jää orga­ni­saation omalle vastuulle
– Osaat käydä haki­ja­haas­tat­telut ammat­ti­mai­sesti, työlain­sää­dännön määräykset huomioiden
– Osaat laatia työnan­tajan edut turvaavan työso­pi­muksen ja huolehtia riit­tä­vistä täsmen­nyk­sistä työso­pi­muksen teks­tissä
– Ymmärrät psyko­lo­gisen sopi­muksen käsitteen ja osaat käsi­tellä sen piiriin kuuluvia asioita ammat­ti­mai­sesti


Kenelle?
Koulutus on suun­niteltu kaikille rekry­toin­nista vastaa­ville ja rekry­toin­ti­pro­sessiin osal­lis­tu­ville johta­jille, esimie­hille sekä henki­löstön kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville ammat­ti­lai­sille orga­ni­saation koosta tai toimia­lasta riip­pu­matta.


Kouluttaja:
Yrityskouluttaja Annina Eklund. Annina on tekno­lo­gia­teol­li­suuden ja työp­sy­ko­logian asian­tun­tijana Brikin ammat­ti­tai­toinen yritys­kou­luttaja. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta, jossa hän opiskeli tekniikan lisäksi työp­sy­ko­logiaa ja johta­mista. Työko­ke­musta Anni­nalla on tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Anninan tavoit­teena on hyödyntää sekä teknistä järjes­tel­mäl­li­syyttä että ihmis­nä­kö­kulman ymmär­tä­mistä orga­ni­saa­tioiden kehit­tä­mis­työssä.

Annina kouluttaa sekä avoi­missa koulu­tuk­sissa, että tilaus­kou­lu­tuk­sissa ja toteuttaa asiak­kaille räätä­löityjä kehi­tys­pro­jekteja. Lisäksi hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: kehi­tys­pro­jektit, pereh­dytys, tiimityö, työelä­mä­taidot ja osaa­misen kehit­tä­minen.

Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.OHJELMA

8:30 Aamiainen

9:00 Päivän alustus ja esit­täy­ty­minen

Keskustelu: Koke­muksia rekry­toin­nista

09:30 Rekry­tointi inves­tointina
– Uuden henkilön vaiku­tukset orga­ni­saa­tioon
– Inves­toin­ti­las­kelman laati­minen rekry­toinnin koko­nais­hyö­dyistä ja kustan­nuk­sista
– Ihmisen palk­kaa­misen haasteet
– Mihin kannattaa ainakin varautua

10:15 Tauko

10:30 Rekry­toinnin suun­nittelu
– Mihin tehtävään ihmistä haetaan?
– Haet­tavan henkilön asema, vastuut, palk­ka­malli, edut ym.
– Mitä parhaiden osaajien saaminen vaatii?
– Uuden henkilön vaikutus nykyiseen orga­ni­saa­tioon
– Rekry­toinnin riskien hallinta
– Työlain­sää­dännön huomioi­minen rekry­toin­nissa
– Rekry­toin­ti­kon­sultin käyttö ja rooli haku­pro­ses­sissa
– Vastuu on aina esimie­hellä!

11:45 Lounas

12:45 Haku­pro­sessin toteutus
– Kenet kannattaa ottaa mukaan rekry­tointiin?
– Erin­omaisen työpaik­kail­moi­tuksen laati­minen
– Missä kana­vissa työpai­kasta vies­titään?
– Parhaiden ihmisten tavoit­ta­minen ja tunnis­ta­minen
– Tehokas rekry­toin­ti­haas­tattelu
– Testien hyödyn­tä­minen rekry­toin­nissa
– Työso­pi­muksen laati­minen työnan­tajan näkö­kul­masta

14:30 Kahvi

14:30 Työn­ha­ki­jasta avain­hen­ki­löksi
– Työteh­tävien, tavoit­teiden ja orga­ni­saa­tio­roolin kuvaa­minen
– Psyko­lo­gisen sopi­muksen solmi­minen
– Uuden avain­hen­kilön pereh­dytys

15:45 Loppu­kes­kustelu

16:00 Tilaisuus päättyy


Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
tiistai 22.09.2020

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Terve­tuloa meille! -kirjan, sekä lounaan ja kahvi­tar­joilun.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

YHTEYSTIEDOT

KurssitNyt/ Varangi Oy
Haapaniemenkatu 16 C 413 00530 Helsinki
Y-tunnus: 2120918-8 Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

LASKUTUSTIEDOT

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)
© 2021 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet