KurssitNyt

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Rekrytoi ammattilaisen tavoin (1 pv)

16.04.2020 - Hotel Haven, Helsinki

PERUTTU. Tämä koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm vahvistetaan myöhemmin.Koulu­tuk­sessa käymme vaihe vaiheelta läpi ammat­ti­maisen rekry­toinnin osa-alueet ja kerromme mitä jokaisen rekry­toijan kannattaa huomioida palka­tessaan uusia osaajia tiimiinsä.

Koulu­tukseen osal­lis­tuvat saavat käyt­töönsä valmiin toimin­ta­mallin omien rekry­toin­tiensa onnis­tu­misen varmis­ta­mi­seksi. Jokainen rekry­tointi on inves­tointi.

Hyödyt osallistujille
– Ymmärrät onnis­tuneen rekry­toinnin toimin­nal­lisen ja talou­del­lisen merki­tyksen orga­ni­saation menes­tyksen kannalta
– Osaat kuvata avoinna olevan tehtävän ja siinä vaadit­tavan osaa­misen selkeästi ja kitey­te­tysti
– Osaat laatia houkut­te­levan rekry­tointi-ilmoi­tuksen ja tunnet parhaat kanavat avoi­mesta tehtä­västä vies­ti­miseen
– Osaat tunnistaa parhaat hakijat ja valita suuresta haki­ja­jou­kosta parhaimmat kandi­daatit
– Ymmärrät, mitä voi ulkoistaa rekry­toin­ti­kon­sul­tille, ja mikä jää orga­ni­saation omalle vastuulle
– Osaat käydä haki­ja­haas­tat­telut ammat­ti­mai­sesti, työlain­sää­dännön määräykset huomioiden
– Osaat laatia työnan­tajan edut turvaavan työso­pi­muksen ja huolehtia riit­tä­vistä täsmen­nyk­sistä työso­pi­muksen teks­tissä
– Ymmärrät psyko­lo­gisen sopi­muksen käsitteen ja osaat käsi­tellä sen piiriin kuuluvia asioita ammat­ti­mai­sesti


Kenelle?
Koulutus on suun­niteltu kaikille rekry­toin­nista vastaa­ville ja rekry­toin­ti­pro­sessiin osal­lis­tu­ville johta­jille, esimie­hille sekä henki­löstön kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville ammat­ti­lai­sille orga­ni­saation koosta tai toimia­lasta riip­pu­matta.


Kouluttaja:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.

Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”OHJELMA

8:30 Aamiainen

9:00 Päivän alustus ja esit­täy­ty­minen

Keskustelu: Koke­muksia rekry­toin­nista

09:30 Rekry­tointi inves­tointina
– Uuden henkilön vaiku­tukset orga­ni­saa­tioon
– Inves­toin­ti­las­kelman laati­minen rekry­toinnin koko­nais­hyö­dyistä ja kustan­nuk­sista
– Ihmisen palk­kaa­misen haasteet
– Mihin kannattaa ainakin varautua

10:15 Tauko

10:30 Rekry­toinnin suun­nittelu
– Mihin tehtävään ihmistä haetaan?
– Haet­tavan henkilön asema, vastuut, palk­ka­malli, edut ym.
– Mitä parhaiden osaajien saaminen vaatii?
– Uuden henkilön vaikutus nykyiseen orga­ni­saa­tioon
– Rekry­toinnin riskien hallinta
– Työlain­sää­dännön huomioi­minen rekry­toin­nissa
– Rekry­toin­ti­kon­sultin käyttö ja rooli haku­pro­ses­sissa
– Vastuu on aina esimie­hellä!

11:45 Lounas

12:45 Haku­pro­sessin toteutus
– Kenet kannattaa ottaa mukaan rekry­tointiin?
– Erin­omaisen työpaik­kail­moi­tuksen laati­minen
– Missä kana­vissa työpai­kasta vies­titään?
– Parhaiden ihmisten tavoit­ta­minen ja tunnis­ta­minen
– Tehokas rekry­toin­ti­haas­tattelu
– Testien hyödyn­tä­minen rekry­toin­nissa
– Työso­pi­muksen laati­minen työnan­tajan näkö­kul­masta

14:30 Kahvi

14:30 Työn­ha­ki­jasta avain­hen­ki­löksi
– Työteh­tävien, tavoit­teiden ja orga­ni­saa­tio­roolin kuvaa­minen
– Psyko­lo­gisen sopi­muksen solmi­minen
– Uuden avain­hen­kilön pereh­dytys

15:45 Loppu­kes­kustelu

16:00 Tilaisuus päättyy


Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
torstai 16.04.2020

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Terve­tuloa meille! -kirjan, sekä lounaan ja kahvi­tar­joilun.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.


PERUTTU. Tämä koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm vahvistetaan myöhemmin.


 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

YHTEYSTIEDOT

KurssitNyt/ Varangi Oy
Haapaniemenkatu 16 C 413 00530 Helsinki
Y-tunnus: 2120918-8 Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

LASKUTUSTIEDOT

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)
© 2020 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet