KurssitNyt

Liity postituslistallemme

Impact järjestää nyt koulutuksen:

Projektien hallinta ja johtaminen (2 pv)

16.-17.05.2019 - Hotel Lilla Roberts, Helsinki

Koulutus antaa käytän­nön­lä­heiset ja ajan­koh­taiset työkalut projektien hallintaan ja johta­miseen. Tutus­tumme erilaisiin tapoihin johtaa projekteja, joista sinun on mahdol­lista poimia ne toimin­ta­tavat, jotka tukevat juuri sinua ja projek­ti­tii­miäsi tavoit­tei­denne saavut­ta­mi­sessa. Saat koko­nais­kuvan siitä, mitä projektin johta­minen vaatii, ja miten voit kehittää omaa vaikut­ta­vuuttasi johtajana.

Hyödyt osallistujalle
– Opit tehos­tamaan projek­ti­työs­ken­te­lyäsi
– Opit laatimaan projek­ti­suun­ni­telman
– Tunnistat projek­ti­pääl­likön vastuu­alueet
– Tiedät miten voit osal­listaa ja innostaa projek­ti­tiimin jäseniä
– Kehität vuoro­vai­kutus- ja vies­tin­tä­tai­tojasi
– Kuulet tutki­mus­tu­loksia projektien hallin­nasta ja tiimi­työstä
– Pääset jakamaan koke­muksia muiden osal­lis­tujien kanssa pien­ryh­mä­työs­ken­telyn ja yhteisten keskus­te­lujen avulla

Kenelle?
Koulutus on suun­nattu projek­ti­pääl­li­köille, mutta se sopii myös kaikille projek­ti­mai­sesta työs­ken­te­lystä kiin­nos­tu­neille, esimer­kiksi asian­tuntija- tai esimies­työssä toimi­ville henki­löille.


Kouluttaja:
Annina Eklund

Annina on tekno­lo­gia­teol­li­suuden ja työp­sy­ko­logian asian­tun­tijana Impactin huip­pu­tai­toinen yritys­kou­luttaja. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta, jossa hän opiskeli tekniikan lisäksi työp­sy­ko­logiaa ja johta­mista. Työko­ke­musta Anni­nalla on tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Anninan tavoit­teena on hyödyntää sekä teknistä järjes­tel­mäl­li­syyttä että ihmis­nä­kö­kulman ymmär­tä­mistä orga­ni­saa­tioiden kehit­tä­mis­työssä.
– Impac­tilla Annina kouluttaa sekä avoi­missa koulu­tuk­sissa, että tilaus­kou­lu­tuk­sissa ja toteuttaa asiak­kaille räätä­löityjä kehi­tys­pro­jekteja. Lisäksi hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä, sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.



OHJELMA

Päivä 1.

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9:00 Mikä on projekti?
– Projek­tityön kulma­kivet tämän päivän työelä­mässä
– Projekti stra­tegian osana – Miten projekti syntyy?
– Projek­ti­pääl­likön ja -tiimin roolit, tehtävät ja vastuut

10:15 Tauko

10:30 Projektin suun­nittelu
– Toimivan projek­ti­suun­ni­telman laati­minen
– Miten projekti asetetaan niin, että se tukee toteu­tusta?
– Tavoit­teiden aset­ta­misen haasteet ja vinkit niiden voit­ta­miseen
– Miten tiimi pereh­dy­tetään projektiin?
– Aika­tau­lu­tuksen suden­kuopat – Miten vältät ne?

12:00 Lounas

13:00 Miten projektia johdetaan käytän­nössä?
– Toteu­tuksen seuranta ja muutoksiin reagoi­minen
– Miten ihmiset sitou­tetaan projektiin?
– Miten toteu­tetaan tehokas projek­ti­pa­laveri?
– Projek­ti­vies­tintä ja vuoro­vai­kutus

Harjoitus: Projek­ti­tiimin osal­lis­ta­minen

14:15 Kahvi

14:30 Miten kehittyä projek­tin­hal­lin­nassa?
– Oppiva ote projek­ti­työssä
– Projektin arviointi ja päät­tä­minen
– Projek­tista oppi­minen
– Lessons learned

16:00 Ensimmäinen päivä päättyy

—-

Päivä 2.

8:30 Aamupala

9:00 Ihmisten johta­minen projek­ti­työssä
– Mikä on projek­ti­pääl­likön rooli projek­ti­tii­missä?
– Projek­ti­pääl­likön johta­mis­taidot
– Mistä projek­ti­pääl­likön ohjaus­voima kumpuaa?
– Johta­minen ilman esimies­a­semaa

10:15 Tauko

10:30 Projek­ti­pääl­likkö muutoksen edis­täjänä
– Mihin projek­ti­pääl­likköä tarvitaan muutok­sessa?
– “Ennen oli paremmin!” – Muutoksen haasteet
– Muuto­se­nergian ja muutos­vas­ta­rinnan huomioi­minen

12:00 Lounas

13:00 Projek­ti­tiimin sitout­ta­minen ja moti­vointi
– Projek­ti­tiimin jäsenen vastuut ja velvol­li­suudet
– Projek­ti­työ­taidot kunnossa?
– Yhteisten toimin­ta­ta­pojen ja peli­sään­töjen merkitys

14:15 Tauko

14:30 Tehokkaan projek­ti­työs­ken­telyn varmis­ta­minen
– Mitä työkaluja ja teknii­koita tarvitsen projektin eri vaiheissa?
– Ketterä toiminta käytän­nössä
– Tiimin ajan­käytön suun­nittelu ja kehit­tä­minen

Harjoitus: Omien kehi­tys­koh­teiden tunnis­ta­minen

16:00 Tilaisuus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Hotel Lilla Roberts, Pieni Roobertin katu 1, 00130 Helsinki

Ajankohta:
16.-17.05.2019

Hinta:
1 290 euroa
/hlö + alv 24 %, sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Taitava tiimi­val­mentaja -kirjan sekä aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut koulutuspäivien aikana.
– Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

Haemme kouluttajia

Oletko oman alasi asiantuntija, innostava ja karismaattinen esiintyjä?

Tarjoa meille koulutuskokonaisuutta:

  • Johtaminen
  • Esimiestyö
  • Henkilöstönhallinta
  • Myynti ja markkinointi
  • Viestintä
  • Sosiaalinen media
  • Taloushallinto
  • Työhyvinvointi
Liity postituslistallemme

Yhteystiedot

KurssitNyt/ Varangi Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

Y-tunnus: 2120918-8
Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

Laskutustiedot

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)


© 2019 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet