KurssitNyt

Liity postituslistallemme

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Osaamisen kehittäminen (1pv)

18.09.2019 - Hotel Haven, Helsinki

Kukaan ei osaa ennustaa, miltä työelämä näyttää tule­vai­suu­dessa, mutta yhtenä tärkeimpänä taitona tulee olemaan muutos­ky­kyisyys. Tässä koulu­tuk­sessa käydään läpi mitä uuden oppi­minen ja osaa­misen kehit­tä­minen merkit­sevät orga­ni­saa­tioiden sekä yksi­löiden menes­tyksen ja hyvin­voinnin kannalta. Koulu­tuk­sessa tutustut erilaisiin osaa­misen kehit­tä­misen käytännön keinoihin, joilla vahvistat oppi­miseen kannus­tavaa kult­tuuria ja luot innos­tavaa tunnelmaa työyh­tei­söönne.

Hyödyt osallistujille
– Tunnistat ajan­koh­taiset haasteet ja vaati­mukset osaa­misen kehit­tä­mi­selle
– Tunnistat ihmisen oppi­misen edel­ly­tykset, ja miten ne voidaan ottaa huomioon henki­löstön kehit­tä­mi­sessä
– Osaat kannustaa ja moti­voida työn­te­ki­jöitä oman osaa­mi­sensa aktii­viseen kehit­tä­miseen
– Tunnistat, mitä oppi­miseen kannus­tavan kult­tuurin vahvis­ta­minen vaatii johta­mi­selta ja esimies­työltä
– Saat käytännön vinkkejä dynaa­misen orga­ni­saa­tio­kult­tuurin raken­ta­miseen


Kenelle?
Esimie­hille ja henki­löstön kehit­tä­misen ammat­ti­lai­sille


Kouluttaja:
Annina Eklund

Annina on tekno­lo­gia­teol­li­suuden ja työp­sy­ko­logian asian­tun­tijana Impactin huip­pu­tai­toinen yritys­kou­luttaja. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta, jossa hän opiskeli tekniikan lisäksi työp­sy­ko­logiaa ja johta­mista. Työko­ke­musta Anni­nalla on tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Anninan tavoit­teena on hyödyntää sekä teknistä järjes­tel­mäl­li­syyttä että ihmis­nä­kö­kulman ymmär­tä­mistä orga­ni­saa­tioiden kehit­tä­mis­työssä.
– Impac­tilla Annina kouluttaa sekä avoi­missa koulu­tuk­sissa, että tilaus­kou­lu­tuk­sissa ja toteuttaa asiak­kaille räätä­löityjä kehi­tys­pro­jekteja. Lisäksi hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä, sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.OHJELMA

8:30 Aamiainen

9:00 Työelämän tämän hetken vaati­mukset osaa­mi­selle

– Työelämän trendit ja niiden vaikutus osaa­miseen
– Mitä työelä­mä­taitoja jokaisen kannat­taisi kehittää?
– Ydin­osaa­minen ja työelä­mä­taidot

10:15 Tauko

10:30 Johta­minen ja oppi­misen edel­ly­tykset

– Ylei­simmät oppi­misen esteet orga­ni­saa­tioissa
– Minkä­lainen johta­minen tukee oppi­mista?
– Miten järjestää aikaa kehit­ty­mi­selle?

12:00 Lounas

13:00 Työn­te­kijän näkö­kulma osaa­misen kehit­tä­miseen

– Psyko­lo­gisen sopi­muksen vahvis­ta­minen
– Työn­te­kijän vastuu omaa kehit­ty­mistä kohtaan
– Mitä toimin­ta­ta­pojen muut­ta­minen vaatii yksi­löltä?

14:15 Tauko

14:30 Kehit­ty­miseen kannus­tavan kult­tuurin raken­ta­minen

– Kollek­tii­vinen älykkyys ja verkos­tojen hyödyn­tä­minen
– Henki­löstön osal­lis­ta­minen kehit­tä­miseen
– Käytännön toimin­ta­tapoja osaa­misen kehit­tä­miseen
– Dynaa­minen oppi­mis­kult­tuuri

16:00 Koulu­tus­päivä päättyy

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
keskiviikko 18.09.2019

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %, sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilut. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

Haemme kouluttajia

Oletko oman alasi asiantuntija, innostava ja karismaattinen esiintyjä?

Tarjoa meille koulutuskokonaisuutta:

  • Johtaminen
  • Esimiestyö
  • Henkilöstönhallinta
  • Myynti ja markkinointi
  • Viestintä
  • Sosiaalinen media
  • Taloushallinto
  • Työhyvinvointi
Liity postituslistallemme

Yhteystiedot

KurssitNyt/ Varangi Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

Y-tunnus: 2120918-8
Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

Laskutustiedot

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)


© 2020 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet