KurssitNyt

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Osaamisen kehittäminen (1 pv)

28.04.2020 - Hotel Haven, Helsinki

PERUTTU. Tämä koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm vahvistetaan myöhemmin.Koulu­tuk­sessa käymme läpi, miten orga­ni­saa­tiota ja yksi­löitä voidaan kehittää entistä kette­rämmin. Mitä panos­ta­minen uuden oppi­miseen ja jatkuvan osaa­misen kehit­tä­miseen tarkoittaa? Koulu­tuk­sessa tutustut erilaisiin osaa­misen kehit­tä­misen käytän­töihin, joilla vahvistat oppivaa orga­ni­saa­tio­kult­tuuria ja luot innos­tavaa tunnelmaa työyh­tei­söönne.

Hyödyt osallistujille
– Tunnistat ajan­koh­taiset haasteet ja vaati­mukset osaa­misen kehit­tä­mi­selle
– Tunnistat ihmisen oppi­misen edel­ly­tykset, ja miten ne voidaan ottaa huomioon henki­löstön kehit­tä­mi­sessä
– Osaat kannustaa ja moti­voida työn­te­ki­jöitä oman osaa­mi­sensa aktii­viseen kehit­tä­miseen
– Tunnistat, mitä oppi­miseen kannus­tavan kult­tuurin vahvis­ta­minen vaatii johta­mi­selta ja esimies­työltä
– Saat käytännön vinkkejä dynaa­misen orga­ni­saa­tio­kult­tuurin raken­ta­miseen


Kenelle?
Esimie­hille ja henki­löstön kehit­tä­misen ammat­ti­lai­sille.


Kouluttaja:
Yrityskouluttaja Annina Eklund
Annina on tekno­lo­gia­teol­li­suuden ja työp­sy­ko­logian asian­tun­tijana Brikin ammat­ti­tai­toinen yritys­kou­luttaja. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta, jossa hän opiskeli tekniikan lisäksi työp­sy­ko­logiaa ja johta­mista. Työko­ke­musta Anni­nalla on tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Anninan tavoit­teena on hyödyntää sekä teknistä järjes­tel­mäl­li­syyttä että ihmis­nä­kö­kulman ymmär­tä­mistä orga­ni­saa­tioiden kehit­tä­mis­työssä.

Annina kouluttaa sekä avoi­missa koulu­tuk­sissa, että tilaus­kou­lu­tuk­sissa ja toteuttaa asiak­kaille räätä­löityjä kehi­tys­pro­jekteja. Lisäksi hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: kehi­tys­pro­jektit, pereh­dytys, tiimityö, työelä­mä­taidot ja osaa­misen kehit­tä­minen.

Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.OHJELMA

8:30 Aamiainen

9:00 Osaa­misen kehit­tä­misen tavoitteet
– Työelämän trendit ja niiden vaikutus osaa­miseen
– Mitä työelä­mä­taitoja jokaisen kannat­taisi kehittää?
– Ylei­simmät oppi­misen esteet orga­ni­saa­tioissa

10:15 Tauko

10:30 Osaa­misen johta­minen esimies­ta­solla
– Minkä­lainen johta­minen tukee oppi­mista?
– Miten järjestää aikaa kehit­ty­mi­selle?
– Miten kaivaa esiin tiimien ja yksi­löiden poten­tiaali?

12:00 Lounas

13:00 Työn­te­kijän näkö­kulma osaa­misen kehit­tä­miseen
– Psyko­lo­gisen sopi­muksen vahvis­ta­minen
– Työn­te­kijän vastuu omaa kehit­ty­mistä kohtaan
– Mitä toimin­ta­ta­pojen muut­ta­minen vaatii yksi­löltä?

14:15 Tauko

14:30 Kehit­ty­miseen kannus­tavan kult­tuurin raken­ta­minen
– Kollek­tii­vinen älykkyys ja verkos­tojen hyödyn­tä­minen
– Henki­löstön osal­lis­ta­minen kehit­tä­miseen
– Käytännön toimin­ta­tapoja osaa­misen kehit­tä­miseen
– Dynaa­minen oppi­mis­kult­tuuri

16:00 Koulu­tus­päivä päättyy

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
tiistai 28.04.2020

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.


PERUTTU. Tämä koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm vahvistetaan myöhemmin.


 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

YHTEYSTIEDOT

KurssitNyt/ Varangi Oy
Haapaniemenkatu 16 C 413 00530 Helsinki
Y-tunnus: 2120918-8 Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

LASKUTUSTIEDOT

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)
© 2020 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet