KurssitNyt

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Onnistu vaikeissa asiakastilanteissa (1 pv)

16.04.2020 - Tapahtumatalo Bank, Helsinki

PERUTTU. Koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm ilmoitetaan myöhemmin.Koulu­tuk­semme auttaa kohtaamaan vaikeat asia­kas­ti­lanteet ammat­ti­mai­sesti ja ohjaamaan asiakkaan ajat­telua huomion kiin­nit­tä­misen tekniikan avulla.

Koulu­tuk­sessa käymme syste­maat­ti­sesti läpi vaikeiden asia­kas­ti­lan­teiden käsit­telyn eri vaiheet. Pohdimme asia­kastyön haas­teita niin henki­lö­koh­taisten kohtaa­misten ja puhe­lin­pal­velun kuin myös sähkö­pos­ti­kon­taktien näkö­kul­masta.

Hyöty osallistujalle
– Osaat valmis­tautua ennakkoon vaikeiden palve­lu­ti­lan­teiden varalle
– Opit hallit­semaan omaa käyt­täy­ty­mistäsi ja yllä­pi­tämään omaa toimin­ta­ky­kyäsi tunne­val­tai­sissa tilan­teissa
– Opit ohjaamaan asiakkaan ajat­telua huomion kohdis­ta­misen tekniikan avulla
– Osaat toimia ratkai­su­kes­kei­sesti vaikeis­sakin asia­kas­koh­taa­mi­sissa
– Opit kään­tämään vaikeat asia­kas­pal­ve­lu­ti­lanteet asia­kas­us­kol­li­suutta vahvis­ta­vaksi kohtaa­mi­seksi.

Kenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu kaikille asia­kas­työtä teke­ville henki­löille tehtä­västä ja toimia­lasta riip­pu­matta.


Kouluttaja:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.

Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”OHJELMA

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00 Tilaisuuden avaus

9:15 Myyntityön ja asiakaspalvelun keskeiset elementit
– Mitä on laatu asiakaspalvelussa?
– Asiakaskokemus
– Asiakaslupaus

Harjoitus: Omien asiakaspalvelutaitojen arviointitehtävä

9:45 Vuorovaikutus ja viestintä asiakastyössä
– Asiakasviestintä
– Ihmiset ovat yksilöitä
– Toimivan vuorovaikutuksen kulmakivet
– Mikä on argumentti?
– Argumentointityylejä haastavissa tilanteissa
– Vastaväitteiden käsittely

10:30 Tauko

10:45 Tyytymättömän asiakkaan kohtaaminen
– Empatia asia­kas­pal­ve­lussa
– Konfliktin vaiheet
– Tyyty­mät­tö­myyden syy
– Miksi asiakas huutaa?
– Miten hallita omia tunteitaan vaikeissa asia­kas­koh­taa­mi­sissa?

12:00 Lounas

13:00 Case 1: Haastavat tilanteet asiakastapaamisissa

13:45 Case 2: Haastavat tilanteet puhelinpalvelussa

14:30 Kahvi

14:45 Case 3: Haastavat tilanteet sähköisessä palvelussa

15:15 Asiakkaan ohjaa­minen kohti ratkaisua
– Vaikeiden tilan­teiden ratkai­se­minen asia­kas­ta­paa­mi­sissa
– Asiakkaan ohjaa­minen huomion kiin­nit­tä­misen mene­telmän avulla
– Sovitun kertaa­minen ja tunnelman nosta­minen

16:00 Päivä päättyy

Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
torstai 16.04.2020

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan sekä aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.


PERUTTU. Koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm ilmoitetaan myöhemmin.


 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

YHTEYSTIEDOT

KurssitNyt/ Varangi Oy
Haapaniemenkatu 16 C 413 00530 Helsinki
Y-tunnus: 2120918-8 Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

LASKUTUSTIEDOT

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)
© 2020 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet