KurssitNyt

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Myynnin lähiesimiehen tehovalmennus (2 pv)

21.-22.04.2020 - Tapah­tu­matalo Bank, Helsinki

PERUTTU. Koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm ilmoitetaan myöhemmin.Valmen­nuk­sessa keski­tymme tärkeimpiin ja toimi­vimpiin myynnin johta­misen keinoihin. Koulutus nostaa ihmiset johta­misen keskiöön ja antaa keinot teke­misen vauh­dit­ta­miseen. Valmen­nuksen anti kytketään tiukasti päivit­täiseen työhön vietä­väksi, eikä paluuta toimi­mat­tomaan rutiiniin enää ole!

Lähi­joh­ta­minen on olen­naisen tärkeää tiimin onnis­tu­misen ja tuloksen kannalta. Joukkue ei pääse tuloksiin pelkästään kovilla tavoit­teilla tai tarkalla seuran­nalla. Menes­ty­miseen tarvitaan tietoa siitä, mistä huip­pu­tiimi rakentuu ja miten moti­vaa­tiota voi johtaa. Lisäksi tarvitaan taitoa valmentaa ja kannustaa niin ryhmä- kuin yksi­lö­ta­solla.

Hyödyt osallistujille
– Vahvistut omissa myynti- ja asia­kas­koh­taa­mis­tai­doissa
– Ymmärrät moti­voinnin ja posi­tii­vi­suuden merki­tyksen tuloksen teossa
– Saat käytän­nön­lä­heisen valmen­tavan johta­misen työka­lu­pakin omaan työhösi vietä­väksi
– Opit suun­nit­te­lemaan omaa toimin­taasi syste­maat­ti­semmin
– Saat henki­lö­koh­taisen DISC-johta­juus­pro­fiilin
– Saat tiimisi tekemään vertaansa vailla olevaa tulosta!


Kenelle?
Valmennus sopii myynnin lähie­si­mie­hille, sisäi­sille valmen­ta­jille sekä myynnin kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville henki­löille. Valmennus on sinulle, oletpa kokenut konkari, tai vasta-alkaja! Innos­ta­vassa ilma­pii­rissä, yhdessä muiden osal­lis­tujien kanssa päivität johta­mis­taitosi uudelle tasolle.


Kouluttaja:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen, puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen, haas­tavat asia­kas­ti­lanteet, myynnin- ja palvelun johta­minen, valmentava johta­minen, moti­vointi ja moti­vaation johta­minen, ihmisten ja teke­misen johta­minen sekä tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus.

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.OHJELMA

Päivä 1.

09:00 Valmen­nuksen avaus ja aika­taulut

09:15 Hissipuhe ja myyn­ti­kes­kus­te­lu­tek­niikka
– Esit­täy­ty­minen ja hissipuhe
– Huip­pu­myyjän ominai­suuksia
– Keskus­telun avaus ja huomion kiin­nit­tä­minen

10:30 Tauko

10:45 Myyn­ti­kes­kus­te­lu­tek­niikka jatkuu
– Kartoitus ja kuuntelu
– Houkut­televa ratkaisu
– Vasta­väit­teistä mahdol­lisuus
– Kaupan­pää­tös­taidot

12:00 Lounas

13:00 Myyn­ti­kammo ja myynnin psyko­logiaa
– Myyn­ti­kammo ja sen taklaa­minen
– Myynnin suos­tut­te­lustra­tegiat
– Vuoro­vai­ku­tus­tek­niikat myyn­nissä

14:00 Kahvitauko

14.15 Moni­ka­na­vainen myyn­tityö
– Puhe­lin­vies­tinnän, ja -myynnin ”K4”
– Viesti oikein sähkö­pos­tilla

16:00 Ensimmäinen Valmen­nus­päivä päättyy

——-

Päivä 2.

09:00 Edel­lis­päivän kertaus

09:15 Disc profiili
– Disc -viite­kehys

10:30 Tauko

10.45 Disc ja erilaiset asiakkaat
– Omaan profiiliin tutus­tu­minen
– Erilaiset asiakkaat

12:00 Lounas

13:00 Myynnin posi­tii­vinen johta­minen
– Huip­pu­tiimin ominai­suudet
– Tehokas palaveri

Moti­vaation johta­minen
– Muutoksen johta­minen – tunteiden johta­mista
– Moti­vaatio ja sen johta­minen
– Valmentava myynnin johta­minen
– Havain­nointi ja palaute

14:00 Kahvitauko

14:15 Ryhmän johta­minen ja esimiehen ajan­käyttö
– Huip­pu­tiimin ominai­suudet
– Ryhmän menes­tyksen esteet
– Tehokas palaveri
– Esimiehen ajan­käyttö

16:00 Valmen­nus­päivä päättyy

Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
21.-22.04.2020

Hinta:
1 290 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, sekä lounaan ja kahvi­tar­joilun.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.


PERUTTU. Koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm ilmoitetaan myöhemmin.


 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

YHTEYSTIEDOT

KurssitNyt/ Varangi Oy
Haapaniemenkatu 16 C 413 00530 Helsinki
Y-tunnus: 2120918-8 Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

LASKUTUSTIEDOT

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)
© 2020 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet