KurssitNyt

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Myynnin- ja palvelun johtamisvalmennus proviisoreille (2 pv)

01.-29.04.2020 - Tapahtumatalo Bank, Helsinki

PERUTTU. Koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm ilmoitetaan myöhemmin.Koulu­tuksen ensimmäinen päivä on 14.01.2020 ja jälkimmäinen päivä 28.01.2020.

Kilpailun kiris­tyessä provii­sorin rooli palvelun ja myynnin johtajana korostuu. Valmennus on kattava koko­naisuus myynnin- ja palvelun johta­mi­sesta nykyajan apteek­ki­työssä. Valmennus on käytän­nön­lä­heinen ja antaa selkeät toimin­ta­mallit arjen teke­miseen. Valmen­nuk­sessa korostuu teke­misen ja ihmisten johta­minen, suun­ni­tel­mal­lisuus ja tavoi­teo­rien­toi­tunut johta­mis­kä­sitys.

Hyödyt osallistujille:
– Ymmärrät päivit­täisen asia­kastyön johta­misen osana ammat­tiap­teekin toimintaa
– Opit selkeät kartoitus ja asia­kas­koh­taa­mis­mallit niin itse­hoidon, kuin resep­ti­pal­velun asia­kas­ti­lan­teisiin
– Saat selkeän asia­kastyön johta­misen työka­lu­pa­ketin päivit­täiseen apteek­ki­työhösi
– Tutustut ja pääset harjoit­te­lemaan valmen­tavaa johta­mis­tapaa käytän­nössä
– Opit oikean tavoitteen asetannan niin myyn­ti­kam­pan­joihin, kuin pidemmän tähtäimen kehi­tys­työhön
– Paljon käytännön esimerkkejä myyn­ti­pa­reista ja toimin­ta­mal­leista muista Suomen aptee­keista!


Kenelle?
Valmennus soveltuu kaikille esimies­teh­tä­vissä toimi­ville, tai asia­kastyön johta­mi­sesta kiin­nos­tu­neille provii­so­reille ja apteek­ka­reille.


Kouluttaja:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: Myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen, puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen, haas­tavat asia­kas­ti­lanteet, myynnin- ja palvelun johta­minen, valmentava johta­minen, moti­vointi ja moti­vaation johta­minen, ihmisten ja teke­misen johta­minen sekä tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.OHJELMA

Päivä 1.

08:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamupala

09:00 Valmen­nuksen avaus ja tutus­tu­minen

09:30 Kulut­tajien odotukset apteek­ki­asioin­nilta

10:00 Mitä on hyvä ja tavoit­teel­linen apteek­ki­palvelu?

10:30 Asia­kas­koh­taa­mis­mallit itse­hoidon ja resep­ti­pal­velun tilan­teisiin
– Kartoitus lääke­myynnin edel­ly­tyksenä ja lisä­myynnin mahdol­lis­tajana
– Tarjoukset: Tuput­ta­mista vai hyvää palvelua?

12:00 Lounas

13:00 Haas­tavan ja rekla­moivan asiakkaan kohtaa­minen ja toimin­ta­mallin luominen

14:00 Tiedä mitä asia­kas­koh­taa­mi­sis­sanne tapahtuu
– Asia­kastyön havain­nointi

15:00 Havain­noista palaut­teen­antoon

15:30 Kiire, prio­ri­sointi ja suun­ni­tel­mal­lisuus.
Ajan­käytön suun­nittelu.

Väli­teh­tävän anto

16:00 Ensimmäinen valmen­nus­päivä päättyy

—-

Päivä 2.

08:30 Aamupala

09:00 Väli­teh­tävän purku

10:00 Valmen­tavan palau­te­kes­kus­telun rakenne ja harjoittelu

11:00 Tavoitteet ja seuranta

12:00 Lounas

13:00 Myynnin ja asia­kas­pal­velun vuosi­kello

14:00 Mikä motivoi, mihin moti­vaa­tiota tarvitaan ja voiko sitä johtaa?

15:00 Palkit­se­misen molemmat puolet

Palaute

16:00 Valmen­nus­päivä päättyy


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
01.04.2020 ja 29.04.2020

Hinta:
1 490 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, sekä lounaan ja kahvi­tar­joilun koulutuspäivinä.
– jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.


PERUTTU. Koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm ilmoitetaan myöhemmin.


 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

YHTEYSTIEDOT

KurssitNyt/ Varangi Oy
Haapaniemenkatu 16 C 413 00530 Helsinki
Y-tunnus: 2120918-8 Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

LASKUTUSTIEDOT

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)
© 2020 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet