KurssitNyt

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Motivaation johtaminen (1 pv)

23.04.2020 - Tapahtumatalo Bank, Helsinki

PERUTTU. Koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm ilmoitetaan myöhemmin.Valmen­nuk­ses­samme opit innos­tamaan joukkosi liik­keelle. Pureu­dumme tärkeimpiin, mutta samalla ehkä haas­ta­vimpiin esimiehen ominai­suuksiin. Käsit­te­lemme teoriassa toden­nettuja ja käytän­nössä hyväksi testattuja moti­voin­ti­me­ne­telmiä lipsu­mat­to­malla yhdessä teke­misen tasolla.

Tule­vai­suuden johtaja on ennen kaikkea ihmisten johtaja. Jouk­ko­jensa kannustava, innostava ja vierellä kulkeva valmentaja. Työn tuot­ta­vuuden näkö­kul­masta viih­ty­vyyden ohella on onnis­tuttava luomaan työn teke­miseen draivia. Johta­mi­sessa ei kuitenkaan riitä onnis­tu­nutkaan innos­ta­minen, mikäli rohkeus ja keinot puut­tu­miseen eivät toimi.

Hyödyt osallistujille
– Löydät uusia keinoja moti­vaation johta­miseen
– Ymmärrät moti­vaation ja posi­tii­vi­suuden merki­tyksen työn tulok­sessa
– Opit käymään haas­ta­vatkin palau­te­kes­kus­telut kannus­ta­vasti ja suun­nit­te­lemaan pala­verit kaikkia osal­lis­ta­viksi
– Saat hyviä vinkkejä päivit­täiseen ihmisten johta­miseen
– Saat henki­lö­koh­taisen DISC-johta­juus­pro­fiilin
– Moti­voidut johtamaan!


Kenelle?
Valmen­nuk­semme sopii kaikille johto- ja esimies­teh­tä­vissä toimi­ville. Valmen­nus­päivän rento- ja kannustava ilma­piiri antaa mahdol­li­suuden peilata uusia ja ville­jäkin johta­mis­keinoja käytännön työelämään vietä­väksi.


Kouluttaja:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen, puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen, haas­tavat asia­kas­ti­lanteet, myynnin- ja palvelun johta­minen, valmentava johta­minen, moti­vointi ja moti­vaation johta­minen, ihmisten ja teke­misen johta­minen sekä tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus.

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.OHJELMA

08:30 Aamupala

09:00 Valmen­nuksen avaus ja odotukset päivälle

09:15 Disc -profiili
– Disc viite­kehys
– Omaan profiiliin tutus­tu­minen
– Omat moti­vaat­torit ja vahvuudet johtajana
– Stres­si­te­kijät ja kehit­ty­minen johtajana

10:15 Tauko

10:30 Moti­vaation metsästys
– Sisäinen ja ulkoinen moti­vaatio työelä­mässä
– Tunteiden perus­u­lot­tu­vuudet
– Moti­vaa­tioin­ten­si­teetti ja flow
– Orga­ni­saation sisäinen tunne-energia ja tuot­tavuus

12:00 Lounas

13:00 Voiko moti­vaa­tiota johtaa?
– Vapaa­eh­toisuus
– Kyvykkyys
– Hyvän teke­minen
– Yhteen­kuu­luvuus

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Nega­tii­vi­sesta raken­tavaan palaut­teeseen
– Mitä aivoissa tapahtuu?
– Neurop­sy­ko­logian vinkit palau­te­kes­kus­teluun
– Tarviiko kaikkeen moti­vaa­tiota – työn johta­misen oikeus ja velvol­lisuus
– Innostava palaveri

15:45 Päivän yhteenveto ja käytäntöön vietävät asiat

16:00 Valmen­nus­päivä päättyy


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
torstai 23.04.2020

Hinta:
890 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilun. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä) tiedustele ryhmä­alen­nusta valmen­ta­jalta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.


PERUTTU. Koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm ilmoitetaan myöhemmin.


 

Ilmoittautuminen sulkeutunut.

Koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm ilmoitetaan myöhemmin.


  • Olen kiinnostunut tästä kurssista.
    Lähetä minulle sähköpostia kun koulutus järjestetään uudelleen:
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
YHTEYSTIEDOT

KurssitNyt/ Varangi Oy
Haapaniemenkatu 16 C 413 00530 Helsinki
Y-tunnus: 2120918-8 Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

LASKUTUSTIEDOT

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)
© 2020 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet