KurssitNyt

Liity postituslistallemme

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Mitä jokaisen myyjän pitää tietää taloushallinnosta? (1 pv)

03.10.2019 - Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Ymmär­rätkö asiak­kaasi tunnus­lukuja ja osaat arvioita myyn­ti­työsi kannat­ta­vuutta oikein?

Myyjille räätä­löity valmennus auttaa ymmär­tämään myyn­ti­työtä talou­del­li­sesta näkö­kul­masta. Käsit­te­lemme muun muassa katea­jat­telua, hinnoit­telua, alen­nusten anta­misen vaiku­tuksia kannat­ta­vuuteen, sekä asia­kas­yri­tysten arviointia kannat­ta­vuuden ja maksu­val­miuden näkö­kul­masta.

Kurs­simme on saanut paljon kiitosta selkey­destään ja ymmär­ret­tä­vyy­destään. Osal­lis­tu­minen ei edellytä aiempaa talous­hal­linnon osaa­mista.

Hyödyt osallistujille
– Saat helposti omak­sut­tavan yleis­kuvan talous­hal­lin­nosta myyjän näkö­kul­masta
– Ymmärrät katea­jat­telun peri­aatteet ja osaat arvioida hinnoit­telua ja alen­nusten anta­mista kannat­ta­vuuden näkö­kul­masta
– Opit laskemaan yrityksen tärkeimmät tunnus­luvut
– Pystyt keskus­te­lemaan asiak­kaittesi kanssa asian­tun­te­vasti tärkeim­mistä talous­hal­lintoon liit­ty­vistä kysy­myk­sistä
– Osaat suun­ni­tella omaa myyn­ti­työtäsi entistä ammat­ti­mai­semmin
– Opit tekemään kannat­ta­vampaa myyntiä

Ilmoit­taudu mukaan! Aloita paremman tuloksen teke­minen jo tänään!


Kenelle?
Valmennus on suun­ni­teltu myyjille ja myyn­tityön kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville henki­löille, jotka haluavat vahvistaa talous­hal­linnon perus­teiden osaa­mistaan.


Kouluttaja:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.
Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.
Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”

Osallistujat ovat kommentoineet esimieskoulutustamme mm. seuraavasti:
– ”Valmennus lunasti lupaukset. Valmentajan ote oli konkreettinen ja ongelmia ratkaiseva. Ryhmäkeskusteluissa pääsin pohtimaan monia vaikeita asioita samassa tilanteessa olevien kollegojen kanssa. Suosittelen.”
– ”Hyvä kokonaispaketti. Monipuolinen ja innostava koulutus.”
– ”Valmennuksen edetessä kävi selväksi, että valmentajalla on pitkä käytännön kokemus esimiestyöstä.”OHJELMA

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9.00 Mitä jokaisen myyjän pitää tietää yritys­ta­lou­desta?

– Miksi myyjän pitää ymmärtää talous­hal­lintoa
– Liike­toi­minnan perus­pe­ri­aatteet

10.15 Tauko

10.30 Katea­jattelu ja oman myyn­tityön arviointi talou­del­li­sesta näkö­kul­masta

12.00 Lounas

13.00 Kannattava myynti

– Oikea hinnoittelu
– Alen­nusten anta­misen vaiku­tukset
– Asia­kasarvo
– Koko­nais­hyödyt ja koko­nais­kus­tan­nukset

14.30 Kahvi

14.45 Asia­kas­yri­tysten kannat­ta­vuuden arviointi tunnus­lu­kujen avulla

– Kannat­tavuus
– Vaka­va­raisuus
– Maksu­valmius
– Asia­kas­riskin määrit­tä­minen

15:30 Loppu­kes­kustelu

16:00 Koulu­tus­päivä päättyy


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
torstai 03.10.2019

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %, sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilut. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

Haemme kouluttajia

Oletko oman alasi asiantuntija, innostava ja karismaattinen esiintyjä?

Tarjoa meille koulutuskokonaisuutta:

  • Johtaminen
  • Esimiestyö
  • Henkilöstönhallinta
  • Myynti ja markkinointi
  • Viestintä
  • Sosiaalinen media
  • Taloushallinto
  • Työhyvinvointi
Liity postituslistallemme

Yhteystiedot

KurssitNyt/ Varangi Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

Y-tunnus: 2120918-8
Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

Laskutustiedot

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)


© 2020 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet