KurssitNyt

Liity postituslistallemme

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Menesty työelämässä! + DiSC®-työyhteisöprofilointi (2 pv)

12.-13.12.2019 - Hotel Haven, Helsinki

Valmen­nuksen inspi­roi­vassa ilma­pii­rissä saat uusia keinoja omaa amma­til­lista kehit­ty­mistäsi varten. Pääset pereh­tymään siihen, millaisia taitoja tarvitset tule­vai­suuden työelä­mässä ja kuinka pysyt kehi­ty­strendien tasalla. Osaat toimia tehok­kaasti, kun tunnistat omat vahvuutesi ja moti­vaa­tio­te­kijäsi, ja pääset hyödyn­tämään niitä työssäsi.

Saat oman DiSC-työyh­tei­sö­pro­fiilin, joka auttaa sinua suun­nis­tamaan ihmis­suh­teiden moni­mut­kai­sessa maail­massa. Kun sinä huolehdit vastuustasi kehittää omaa osaa­mistasi, muutkin näkevät poten­ti­aalisi. Valmennus antaa runsaasti uusia ideoita ja konkreet­tisia työkaluja oman työsi kehit­tä­miseen.

Hyödyt osallistujille
– Ymmärrät syvemmin työelämän ajan­koh­taisia trendejä ja niiden vaiku­tuksen omaan työhön
– Tunnistat amma­til­lisen osaa­misen eri alueet
– Osaat kehittää työelä­mä­tai­tojasi moni­puo­li­sesti
– Kehität itse­tun­te­mustasi ja muutos­ky­kyäsi
– Kirkastat omia amma­til­lisia tavoit­teitasi
– Syvennät vuoro­vai­kutus- ja tiimi­työ­tai­tojasi
– Saat henki­lö­koh­taisen DiSC-työyh­tei­sö­pro­fiilin


Kenelle?
Valmennus sopii kaikille, jotka haluavat kehittää osaa­mistaan ja saada konkreet­tisia keinoja työelä­mässä menes­ty­miseen.


Kouluttajat:

Yrityskouluttaja Annina Eklund on tekno­lo­gia­teol­li­suuden ja työp­sy­ko­logian asian­tun­tijana Brikin ammat­ti­tai­toinen yritys­kou­luttaja. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta, jossa hän opiskeli tekniikan lisäksi työp­sy­ko­logiaa ja johta­mista. Työko­ke­musta Anni­nalla on tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Anninan tavoit­teena on hyödyntää sekä teknistä järjes­tel­mäl­li­syyttä että ihmis­nä­kö­kulman ymmär­tä­mistä orga­ni­saa­tioiden kehit­tä­mis­työssä.

Annina kouluttaa sekä avoi­missa koulu­tuk­sissa, että tilaus­kou­lu­tuk­sissa ja toteuttaa asiak­kaille räätä­löityjä kehi­tys­pro­jekteja. Lisäksi hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
Kehi­tys­pro­jektit • Pereh­dytys • Tiimityö • Työelä­mä­taidot • Osaa­misen kehit­tä­minen

Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

—-

Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
Myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen • Puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen • Haas­tavat asia­kas­ti­lanteet • Myynnin- ja palvelun johta­minen • Valmentava johta­minen • Moti­vointi ja moti­vaation johta­minen • Ihmisten ja teke­misen johta­minen • Tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.OHJELMA

Päivä 1

8:30 Aamupala

9:00 Työelämän trendit

– Mitä osaa­mista tarvitaan?
– Miten menestyn työelä­mässä?
– Tärkeimmät työelä­mä­taidot

10:15 Tauko

10:30 Muutos­taidot työelä­mässä

– Työn­te­kijän vastuut ja velvol­li­suudet
– Työyh­teisön muutos­valmius
– Growth Mindset

12:00 Lounas

13:00 DiSC:n läpi­käyntiä

– DiSC viite­kehys
– Millainen minä olen työyh­teisön jäsenenä?
– Omaan profiiliin tutus­tu­mista

14:15 Kahvi­tauko

14:30 DiSC:n läpi­käyntiä

– Omat prio­ri­teetit ja stres­si­te­kijät
– Oma profiilini suhteessa muihin osal­lis­tujiin
– Miten muut kokevat toimintani?

n. 16:00 Ensimmäinen päivä päättyy

—-

Päivä 2

8:30 Aamupala

9:00 Vahvaksi itsensä johta­jaksi

– Moti­voivien tavoit­teiden aset­ta­minen
– Tavoit­teel­lisuus ja työn merkitys
– Tehokkaan työs­ken­telyn kulma­kivet

10:15 Tauko

10:30 Moti­vaatio

– Mikä minua motivoi?
– Miten huolehdin työssä jaksa­mi­sestani?
– Omien vahvuuksien hyödyn­tä­minen

12:00 Lounas

13:00 Vuoro­vai­ku­tus­suh­teiden tehos­ta­minen

– Työyh­tei­sö­taidot ja niiden kehit­tä­minen
– Miten kerään ympä­rilleni oikeat ihmiset?
– Verkos­tojen vahvuus

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Osaa­misen kehit­tä­minen osaksi arkea

– Oman kehi­tys­suun­ni­telman laati­minen
– Työkaluja arjen haas­teisiin
– Kohti jatkuvaa kehit­ty­mistä

n. 16:00 koulutuspäivä päättyy

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
12.-13.12.2019

Hinta:
1 490 euroa
/hlö + alv 24 %, sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, DiSC -profi­loinnin, Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot -kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

Haemme kouluttajia

Oletko oman alasi asiantuntija, innostava ja karismaattinen esiintyjä?

Tarjoa meille koulutuskokonaisuutta:

  • Johtaminen
  • Esimiestyö
  • Henkilöstönhallinta
  • Myynti ja markkinointi
  • Viestintä
  • Sosiaalinen media
  • Taloushallinto
  • Työhyvinvointi
Liity postituslistallemme

Yhteystiedot

KurssitNyt/ Varangi Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

Y-tunnus: 2120918-8
Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

Laskutustiedot

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)


© 2020 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet