KurssitNyt

Liity postituslistallemme

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Kiire ja ajankäytön hallinta (1 pv)

09.10.2019 - Hotel Haven, Helsinki

Koulu­tuk­sessa perehdymme siihen, miltä kiire näyttää eri näkö­kul­mista, mistä se johtuu, miten se vaikuttaa suori­tus­ky­kyymme ja mitä sen selät­tä­minen vaatii. Käymme läpi viimei­sintä tutki­musta aihe-alueesta sekä jaamme koke­muksia toimi­viksi tode­tuista teknii­koista.

Hyödyt osallistujalle:
– ymmär­rät kiireen syitä ja seurauksia työelä­mässä,
– opit arvioimaan omien työta­po­jesi tehok­kuutta sekä
– pääset laatimaan itsel­lesi oman menes­tyk­sesi mallin koulut­ta­jamme johdolla.

Koulu­tuksen käytyäsi:
– Omaat koko­nais­kä­si­tyksen kiireestä ilmiönä nyky-yhteis­kun­nassa
– Ymmär­rät, miten kiire vaikuttaa omaan ja ympä­ristön suori­tus­kykyyn
– Osaat haastaa myös omaa orga­ni­saa­tiotasi kiireen pohdintaan
– Ymmär­rät kiireen taltut­ta­misen keskei­simpiä teknii­koita
– Osaat itse­näi­sesti rakentaa itsel­lesi tavoit­teita, jotka toteu­tuvat käytän­nössä

Kenelle?
Päivä on suun­nattu kaikille kiireen parissa paini­ville esimie­hille sekä asian­tun­ti­joille.


Kouluttajat:
Annina Eklund
on tekno­lo­gia­teol­li­suuden ja työp­sy­ko­logian asian­tun­tijana Impactin huip­pu­tai­toinen yritys­kou­luttaja. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta, jossa hän opiskeli tekniikan lisäksi työp­sy­ko­logiaa ja johta­mista. Työko­ke­musta Anni­nalla on tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Anninan tavoit­teena on hyödyntää sekä teknistä järjes­tel­mäl­li­syyttä että ihmis­nä­kö­kulman ymmär­tä­mistä orga­ni­saa­tioiden kehit­tä­mis­työssä.
– Impac­tilla Annina kouluttaa sekä avoi­missa koulu­tuk­sissa, että tilaus­kou­lu­tuk­sissa ja toteuttaa asiak­kaille räätä­löityjä kehi­tys­pro­jekteja. Lisäksi hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä, sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

Tommi Lindholm, ihmis­mielen utelias kartoittaja, vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Impactin koulu­tuksiin. KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan, ja tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.
– Jo kahdeksan vuotta Tommi on tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa vastannut koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta Impactin asiak­kaille – tuot­teis­ta­mi­sesta ensi­ta­paa­misen kautta aina viimeiseen käden­pu­ris­tukseen. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää Impactin asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä, sekä osal­listuu Impac­tilla myös kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös serti­fioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.OHJELMA

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Tilai­suuden avaus

9:15 Miten kiire vaikuttaa suori­tus­ky­kyymme?
– Kiire, stressi ja työhy­vin­vointi
– Kiire on sekä fakta että tunne
– Mitä kiireestä seuraa?
– Onko kiireinen ihminen tehokas?
– Voiko vähemmän olla enemmän?

Harjoitus: Kiirei­ly­testi – Oletko kissa vai pääs­täinen?

10:15 Tauko

10:30 Taltuta kiire – 5 askelta tehok­kaaseen ajan­käyttöön
– Onko kiire todel­linen ongelmasi?
– Mihin käytät aikasi?
– Henki­lö­koh­taisen ajan­käytön suun­nittelu
– Oman ener­gia­tason vaih­te­luiden huomioi­minen ajan­käytön suun­nit­te­lussa

12:00 Lounas

13:00 Tehosta työta­pojasi ja kaappaa aikaa itsellesi
– Oman menes­ty­mallin laati­misen aloit­ta­minen
– Ajan­käytön suun­nittelu – perus­tek­niikat
– Huomion varjelun tavat
– Infor­maa­tio­virrat

Harjoitus: Pysäh­ty­minen ja oman tilanteen kartoitus

14:30 Tauko

14:45 Tehosta työta­pojasi ja kaappaa aikaa itsellesi jatkuu
– Sähkö­postin peli­säännöt
– Ener­giasta huoleh­ti­minen
– Verkos­tojen kartoitus
– Keinoja kokousten tehos­ta­mi­seksi

Harjoitus: Tavoit­teesta totta

16:00 Tilaisuus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
keskiviikko 09.10.2019

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %, sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Tehosta työta­pojasi ja kaappaa aikaa itsellesi -kirjan, lounaan sekä kahvi­tar­joilut.
– Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

Haemme kouluttajia

Oletko oman alasi asiantuntija, innostava ja karismaattinen esiintyjä?

Tarjoa meille koulutuskokonaisuutta:

  • Johtaminen
  • Esimiestyö
  • Henkilöstönhallinta
  • Myynti ja markkinointi
  • Viestintä
  • Sosiaalinen media
  • Taloushallinto
  • Työhyvinvointi
Liity postituslistallemme

Yhteystiedot

KurssitNyt/ Varangi Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

Y-tunnus: 2120918-8
Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

Laskutustiedot

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)


© 2019 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet