KurssitNyt

Liity postituslistallemme

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Key Account Manager tehovalmennus (1 pv)

07.10.2019 - Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Myyjäksi ei synnytä, vaan opitaan, kasvetaan ja kehi­tytään. Myynti ei ole mystiikkaa, vaan taitoa ja tekniikkaa. Ennen kaikkea kohtaa­misen ja vuoro­vai­ku­tuksen taidetta.

Uransa alussa olevan myyjän ei kannata toistaa historian aiempia virheitä, vaan hankkia päivän teho­val­men­nuk­sesta opit, oival­lukset ja ideat omaan myyn­tiu­ransa alkuun.

Valmennus keskittyy myyn­tityön haas­teiden taklaa­miseen ja mahdol­li­suuksien näke­miseen. Tarjoamme käytän­nössä testattuja keinoja omien myyn­ti­tu­losten paran­ta­mi­seksi.

Hyödyt osallistujille
– Tunnistat omat vahvuutesi ja kehi­tys­koh­teesi myyjänä
– Ymmärrät ostajan maailmaa ja toimintaa päätök­sen­te­ko­ti­lan­teissa
– Opit suun­nit­te­lemaan omaa toimin­taasi syste­maat­ti­semmin omien tavoit­teiden saavut­ta­mi­seksi.
– Saat hyviä vinkkejä asia­kas­kes­kus­te­luiden johta­miseen ja kaupan päät­tä­misen tueksi
– Parannat myyn­ti­tu­lostasi!


Kenelle?
Valmennus sopii niin uusille lupauk­sille kuin koke­neem­mille myyn­ti­ke­tuille. Innos­ta­vassa ilma­pii­rissä, yhdessä muiden myyjien kanssa, lataat akkusi ja yllätät itsesi sekä asiak­kaasi uudella myyn­ti­voi­malla.


Kouluttaja:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
Myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen • Puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen • Haas­tavat asia­kas­ti­lanteet • Myynnin- ja palvelun johta­minen • Valmentava johta­minen • Moti­vointi ja moti­vaation johta­minen • Ihmisten ja teke­misen johta­minen • Tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.OHJELMA

09:00 Tilai­suuden avaus, tutus­tu­minen ja päivän tavoitteet

09:30 Myyn­ti­pro­sessin vaiheet ja myyjän roolit

09:45 Huip­pu­myyjän ominai­suudet

– Tuote­myyn­nistä ratkai­su­myyntiin
– Määrä on laatua

10:30 Myyn­tityön prosessi

– Suun­nit­te­lusta asiak­kuuksien hoitoon

11:00 Asiakkaan ja ostajan maailma

– Asiakkaan osto­pro­sessi
– Kaupan synty­miseen vaikut­tavat tekijät

12:00 Lounas

13:00 Asia­kas­kes­kus­telun vaiheet

– Kontaktin otta­minen ja ensi­vai­ku­telma
– Kartoitus ja kuun­telun taito
– Yhteenveto ja ensim­mäinen kyllä
– Ratkaisu ja vasta­väit­teiden käsittely
– Kaupan päätös

14:00 Tauko

14:30 Sosi­aa­listen taitojen merkitys myyn­nissä

– Itselleni ominainen tapa toimia ja mukaut­ta­misen taito

15:00 Erilaisten ostajien kohtaa­minen

15:30 Yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

16:00 Valmen­nus­päivä päättyy


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
maanantai 07.10.2019

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %, sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilun. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

Haemme kouluttajia

Oletko oman alasi asiantuntija, innostava ja karismaattinen esiintyjä?

Tarjoa meille koulutuskokonaisuutta:

  • Johtaminen
  • Esimiestyö
  • Henkilöstönhallinta
  • Myynti ja markkinointi
  • Viestintä
  • Sosiaalinen media
  • Taloushallinto
  • Työhyvinvointi
Liity postituslistallemme

Yhteystiedot

KurssitNyt/ Varangi Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

Y-tunnus: 2120918-8
Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

Laskutustiedot

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)


© 2020 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet