KurssitNyt

Liity postituslistallemme

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Kehityskeskusteluprosessin kehittäminen (1 pv)

21.11.2019 - Hotel Haven, Helsinki
Tästä koulu­tuk­sesta saat uusia ajatuksia ja työkaluja kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessin suun­nit­te­le­misen ja kehit­tä­misen tueksi.

Koulu­tuk­sessa käydään läpi kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessin kehit­tä­misen eri näkö­kulmat teoriasta käytäntöön. Koulu­tuksen aikana kuulet uusimpia tutki­mus­tu­loksia ja saat käytännön vinkkejä kehi­tys­kes­kus­te­luiden toteut­ta­mi­sesta. Kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessien kehit­tä­minen aloi­tetaan jo itse tilai­suu­dessa harjoi­tusten ja keskus­te­lujen avulla.

Hyödyt osallistujalle
– Saat kattavan koko­nais­kuvan kehi­tys­kes­kus­te­luiden eri osa-alueista
– Osaat viestiä orga­ni­saa­tiollesi kehi­tys­kes­kus­te­luiden merki­tyk­sestä
– Ymmärrät, miten kehi­tys­kes­kus­te­luita voi kehittää yhdessä orga­ni­saa­tiosi kanssa
– Opit laatimaan ohjeis­tukset kehi­tys­kes­kus­te­luiden käymiseen
– Näet kehi­tys­kes­kus­te­lu­käy­tän­teitä muista orga­ni­saa­tioista
– Tilai­suuden aikana pystyt kiteyt­tämään yrityk­sellesi kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessin rungon

Kenelle?
Koulutus on tarkoi­tettu johta­jille, esimie­hille ja HR-asian­tun­ti­joille jotka työs­ken­te­levät kehi­tys­kes­kus­te­luiden kanssa tai vastaavat prosessin kehit­tä­mi­sestä.


Kouluttajat:
Annina Eklund

Annina on tekno­lo­gia­teol­li­suuden ja työp­sy­ko­logian asian­tun­tijana Impactin huip­pu­tai­toinen yritys­kou­luttaja. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta, jossa hän opiskeli tekniikan lisäksi työp­sy­ko­logiaa ja johta­mista. Työko­ke­musta Anni­nalla on tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Anninan tavoit­teena on hyödyntää sekä teknistä järjes­tel­mäl­li­syyttä että ihmis­nä­kö­kulman ymmär­tä­mistä orga­ni­saa­tioiden kehit­tä­mis­työssä.
– Impac­tilla Annina kouluttaa sekä avoi­missa koulu­tuk­sissa, että tilaus­kou­lu­tuk­sissa ja toteuttaa asiak­kaille räätä­löityjä kehi­tys­pro­jekteja. Lisäksi hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä, sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

Tommi Lindholm
Ihmis­mielen utelias kartoittaja Tommi vastaa viimei­simmän tutki­mus­tiedon tuomi­sesta Impactin koulu­tuksiin. KTM Tommi Lindholm luki Vaasan Yliopis­tossa pääai­neenaan rahoi­tusta. Opis­ke­lujen aikana Tommi törmäsi käyt­täy­ty­mis­tie­teel­liseen rahoi­tuksen tutki­mukseen ja teki siitä Pro Gradu -tutkiel­mansa. Tätä kautta löytyi kiin­nostus ihmis­mieltä kohtaan, ja tarve ymmärtää sen saloja viitoittaa Tommin polkua edelleen.
– Jo kahdeksan vuotta Tommi on tutki­mus­joh­tajan, koulut­tajan ja tutkijan roolissa vastannut koulu­tusten koko­nais­val­tai­sesta toteut­ta­mi­sesta Impactin asiak­kaille – tuot­teis­ta­mi­sesta ensi­ta­paa­misen kautta aina viimeiseen käden­pu­ris­tukseen. Lisäksi Tommi toteuttaa ja kehittää Impactin asiak­kaille erilaisia selvi­tyksiä, sekä osal­listuu Impac­tilla myös kirjojen kirjoit­ta­miseen. Tommi on myös serti­fioitu Workplace Big Five -persoo­nal­li­suus­pro­fiilin käytössä.OHJELMA

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Kehi­tys­kes­kus­telut johta­mis­jär­jes­telmän osana
– Kehi­tys­kes­kus­te­lujen hyöty­nä­kö­kulma
– Kehi­tys­kes­kus­te­lujen lyhyt historia
– Kehi­tys­kes­kus­telun ja stra­tegian suhteesta

10:30 Tauko

10:45 Kehi­tys­kes­kus­te­luiden käytännön toteu­tuksia
– Erilaisten kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessien läpi­käyntiä
– Mitä tutki­mukset sanovat kehi­tys­kes­kus­te­luista?
– Miten orga­ni­saatio mukaan prosessiin?

Harjoitus: Kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­ses­simme tavoite

12:00 Lounas

13:00 Kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessin kehit­tä­minen
– Yhteisen harjoi­tuksen purku – tavoitteen kirkas­ta­minen
– Kehi­tys­kes­kus­te­lu­pro­sessin kehit­tä­misen tapoja
– Kehi­tys­kes­kus­te­lu­lomake ja orga­ni­saation jäsenten näkö­kulma
– Toimin­ta­ta­pojen muodos­tu­minen ja muut­ta­minen

14:15 Tauko

14:30 Kehi­tys­kes­kus­telut esimiesten johta­mis­pal­veluna
– Osal­lis­ta­misen teknii­koita
– Palve­lu­muo­toilu ja kehi­tys­kes­kustelu
– Kehi­tys­kes­kus­te­luiden kävi­jöiden ohjeis­ta­minen
– Kehi­tys­kes­kus­te­luihin käymisen koulut­ta­minen
– Kehi­tys­kes­kus­te­luiden lanseeraus

15:30 Päivän yhteenveto

16:00 Tilaisuus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
torstai 21.11.2019

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %, sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Keskustele ja kehity 2.0 -kirjan sekä aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.
– Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

Haemme kouluttajia

Oletko oman alasi asiantuntija, innostava ja karismaattinen esiintyjä?

Tarjoa meille koulutuskokonaisuutta:

  • Johtaminen
  • Esimiestyö
  • Henkilöstönhallinta
  • Myynti ja markkinointi
  • Viestintä
  • Sosiaalinen media
  • Taloushallinto
  • Työhyvinvointi
Liity postituslistallemme

Yhteystiedot

KurssitNyt/ Varangi Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

Y-tunnus: 2120918-8
Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

Laskutustiedot

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)


© 2019 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet