KurssitNyt

Liity postituslistallemme

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Kaupan klousaamisen taito (1 pv)

25.09.2019 - Tapahtumatalo Bank, Helsinki
Osaatko muuttaa myyn­ti­kes­kus­telut tilauk­siksi?

Valmen­nuk­semme keski­tymme hiomaan taitoja viedä myyn­ti­kes­kus­telut myön­teiseen loppu­tu­lokseen ja tehdä vahvempaa myyn­ti­tu­losta. Erilaisten klousaamis-teknii­koiden ja harjoi­tusten avulla opit toimimaan tehok­kaammin vaikeis­sakin myyn­ti­ti­lan­teissa. Pienessä valmen­nus­ryh­mäs­sämme pääset myös kuulemaan muiden osal­lis­tujien menes­tyksen salai­suuksia.

Ilmoit­taudu mukaan! Tarjouksesi ansait­sevat onnel­lisen lopun.

Hyödyt osallistujille
– Ymmärrät asiakkaan toimintaa päätös­ti­lan­teissa
– Opit tunnis­tamaan kaupan klousaa­misen eri vaiheet
– Löydät itsellesi luon­te­vimmat tavat lyödä kaupat lukkoon
– Parannat tarjoustesi kiin­ni­ve­to­pro­senttia ja vältät turhaa työtä
– Parannat myyn­ti­tu­lostasi ja saavutat itsellesi aset­tamasi tavoitteet


Kenelle?
Valmen­nuk­semme on suun­ni­teltu kaikille myyjille, jotka haluavat parantaa klousaa­mis­tai­tojaan.


Kouluttaja:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.
Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.
Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”

Osallistujat ovat kommentoineet esimieskoulutustamme mm. seuraavasti:
– ”Valmennus lunasti lupaukset. Valmentajan ote oli konkreettinen ja ongelmia ratkaiseva. Ryhmäkeskusteluissa pääsin pohtimaan monia vaikeita asioita samassa tilanteessa olevien kollegojen kanssa. Suosittelen.”
– ”Hyvä kokonaispaketti. Monipuolinen ja innostava koulutus.”
– ”Valmennuksen edetessä kävi selväksi, että valmentajalla on pitkä käytännön kokemus esimiestyöstä.”OHJELMA

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Mikä erottaa huip­pu­myyjät taval­li­sista tallaa­jista?

Harjoitus: Omien myyn­titai­tojen arvioin­ti­tehtävä

10:15 Tauko

10.30 Tarjouksen huolel­linen valmistelu ja myyminen

– Riittävä ja huolel­linen argu­men­tointi
– Asiakkaan autta­minen tarjouksen sisällön ymmär­tä­mi­sessä
– Asiakkaan oikean tulkinnan varmis­ta­minen

Harjoitus: Erilaiset argu­men­toin­ti­tyylit

12.00 Lounas

– Vasta­väit­teiden käsittely ja hinnan myymisen taito
– Asiakkaan päätös­pro­sessin ymmär­tä­minen
– Muutos­vas­ta­rinta on terveen ihmisen ominaisuus
– Viiden EI:n periaate

Harjoitus: Vasta­ha­koisen asiakkaan ohjaa­minen huomion ohjaa­misen tekniikan avulla

14.30 Kahvi

14.45 Rohkea rokan syö

– Myyjän tehtävä on ehdottaa kaupan klousaa­mista
– Omien epävar­muuksien työs­tä­minen
– Oikeus pyytää asiak­kaalta päätöstä

15.15 Koeteltuja keinoja kaupan klousaa­miseen

15:15 Loppu­kes­kustelu

16:00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
keskiviikko 25.09.2019

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %, sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan sekä kahvi­tar­joilut. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta valmen­ta­jalta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

Haemme kouluttajia

Oletko oman alasi asiantuntija, innostava ja karismaattinen esiintyjä?

Tarjoa meille koulutuskokonaisuutta:

  • Johtaminen
  • Esimiestyö
  • Henkilöstönhallinta
  • Myynti ja markkinointi
  • Viestintä
  • Sosiaalinen media
  • Taloushallinto
  • Työhyvinvointi
Liity postituslistallemme

Yhteystiedot

KurssitNyt/ Varangi Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

Y-tunnus: 2120918-8
Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

Laskutustiedot

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)


© 2020 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet