KurssitNyt

Liity postituslistallemme

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Huippumyyjän stressinhallinta (1 pv)

16.09.2019 - Tapahtumatalo Bank, Helsinki
Aiheut­taako myyn­tityö liial­lista kiirettä ja stressiä?

Myyjille suun­ni­tel­lussa valmen­nuk­ses­samme paneu­dumme syväl­li­sesti siihen, mistä kiire ja stressi johtuu, miten ne vaikut­tavat myyn­ti­tu­loksiin ja miten kiirettä voi kesyttää. Käymme läpi uusimpia tutki­mus­tu­loksia ja jaamme koke­muksia toimi­viksi tode­tuista kiireen­hal­linnan teknii­koista.

Valmen­nuk­semme auttaa helpot­tamaan myyn­ti­työhön liit­tyvää kiirettä ja stressiä. Käymme läpi kymmenen (10) koeteltua keinoa oman myyn­tityön tehos­ta­miseen. On hyvä muistaa, että myyjän hyvin­vointi säteilee suoraan asiak­kaalle. Hyvin­voinnin ongelmat voivat puolestaan tehok­kaasti estää myyn­ti­ta­voit­teiden saavut­ta­misen.

Hyödyt osallistujille
– Opit ymmär­tämään kiireen ja stressin vaiku­tuksia myyn­ti­työssä
– Pystyt arvioimaan miten kiire vaikuttaa omaan suori­tus­ky­kyysi
– Opit 10 teho­kasta tapaa oman kiireen kesyt­tä­miseen
– Vähennät tarpee­tonta stressiä ja vahvistat hyvin­voin­tiasi
– Parannat myyn­ti­tu­lostasi ja saavutat itsellesi aset­tamasi tavoitteet


Kenelle?
Valmen­nuk­semme on kaikille myyjille, jotka kokevat työssään liial­lista kiirettä ja stressiä.


Kouluttaja:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.
Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.
Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”

Osallistujat ovat kommentoineet esimieskoulutustamme mm. seuraavasti:
– ”Valmennus lunasti lupaukset. Valmentajan ote oli konkreettinen ja ongelmia ratkaiseva. Ryhmäkeskusteluissa pääsin pohtimaan monia vaikeita asioita samassa tilanteessa olevien kollegojen kanssa. Suosittelen.”
– ”Hyvä kokonaispaketti. Monipuolinen ja innostava koulutus.”
– ”Valmennuksen edetessä kävi selväksi, että valmentajalla on pitkä käytännön kokemus esimiestyöstä.”OHJELMA

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Tilai­suuden avaus

9:15 Miten kiire vaikuttaa suori­tus­ky­kyymme myyn­ti­työssä?

– Kiire, stressi ja työhy­vin­vointi
– Kiire on sekä fakta että tunne
– Mitä kiireestä seuraa?
– Nopeammin vai fiksummin? – Onko kiireinen ihminen tehokas?
– Voiko vähemmän olla enemmän?

Harjoitus: Kiirei­ly­testi – Oletko kissa vai pääs­täinen?

10:30 Tauko

10:45 Oman kiireen pohdis­kelua

– Onko kiire todel­linen ongelmasi?
– Mihin käytät aikasi?
– Henki­lö­koh­taisen ajan­käytön suun­nittelu

12:00 Lounas

13:00 Tehosta työta­pojasi ja kaappaa aikaa itsellesi

– Oman menes­tys­mallin tarken­ta­minen
– Ajan­käytön suun­nittelu
– Keskit­ty­misen taito ja työrauhan turvaa­minen
– Omien infor­maa­tio­tai­tojen kehit­tä­minen
– Täysi hyöty irti työvä­li­neistä

14:15 Tauko

– Sähkö­pos­ti­här­dellin kesyt­tä­minen
– Lisää energiaa työpäivään
– Oman esimiehen ja työyh­teisön johta­minen
– Verkos­tojen hiominen huip­pu­kuntoon
– Tehok­kaammat asia­kas­ta­paa­miset ja myyn­ti­ko­koukset

15.30 Opitun sovel­ta­minen omaan työhön

– Asenne ratkaisee – Sinä päätät!
– Omat valinnata kehi­tys­koh­teiksi
– Miten aiot käyttää vapaut­tamasi työajan?

16:00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
maanantai 16.09.2019

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %, sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Tehosta työta­pojasi ja kaappaa aikaa itsellesi -kirjan, lounaan sekä kahvi­tar­joilut. Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

Haemme kouluttajia

Oletko oman alasi asiantuntija, innostava ja karismaattinen esiintyjä?

Tarjoa meille koulutuskokonaisuutta:

  • Johtaminen
  • Esimiestyö
  • Henkilöstönhallinta
  • Myynti ja markkinointi
  • Viestintä
  • Sosiaalinen media
  • Taloushallinto
  • Työhyvinvointi
Liity postituslistallemme

Yhteystiedot

KurssitNyt/ Varangi Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

Y-tunnus: 2120918-8
Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

Laskutustiedot

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)


© 2020 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet