KurssitNyt

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Hinnoittele oikein (1 pv)

19.05.2020 - Tapahtumatalo Bank, Helsinki

PERUTTU. Tämä koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm vahvistetaan myöhemmin.Valmen­nuk­semme auttaa hinnoit­te­lemaan omat tuotteet tai palvelut oikein ja saamaan niistä parhaan mahdol­lisen hinnan. Tuotetta ei koskaan kannata myydä halvem­malla, kuin mitä asiakas on siitä valmis maksamaan. Taita­valla hinnoit­te­lulla voikin parantaa liike­toi­minnan kannat­ta­vuutta huomat­ta­vasti ja luoda merkit­tävää kilpai­luetua.

Hyödyt osallistujille
– Saat kattavan koko­nais­kuvan hinnan määrit­telyn erilai­sista vaiku­tuk­sista liike­toi­mintaan
– Opit aset­tamaan omien tuot­teittesi hinnan oikein
– Ymmärrät paremmin ostajan näkö­kulmaa hinnan arvioin­nissa
– Osaat argu­men­toida pyytä­määsi hintaa vakuut­ta­vammin
– Parannat liike­toi­min­tanne kannat­ta­vuutta.


Kenelle?
Valmennus on suun­ni­teltu kaikille myyjille ja liike­toi­min­nasta vastaa­ville henki­löille, jotka työssään ratkai­sevat hinnoit­teluun liit­tyviä kysy­myksiä.


Kouluttaja:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.

Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”OHJELMA

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9:15 Hinnoit­telun merkitys liike­toi­min­nassa
– Miten hinta määri­tellään?
– Miten asiakas kokee hinnan?
– Hinta­mie­likuva
– Tuotteen hinta vs. koko­nais­kus­tannus
– Hinta­jousto

10:30 Tauko

10:45 Erilaiset lähes­ty­mis­tavat hinnoit­teluun
– Kustan­nus­poh­jainen hinnoittelu (omakus­tan­nusarvon määrit­tä­minen)
– Mark­ki­na­läh­töinen hinnoittelu
– Arvo­pe­rus­teinen hinnoittelu ja tunne­poh­jainen päätök­senteko
– Inside out vs. Outside in
– Hinta­kil­pailu vai tarjonnan eriyt­tä­minen
– Hinnoittelu kohde­ryh­mittäin (hinta­syr­jintä)
– Hinnoit­telun muut­ta­misen ongelmat

Harjoitus: Miten hinnoit­te­lemme omat tuot­teemme?

12:00 Lounas

13.00 Hinnoit­telun kate­vai­ku­tukset
– Mitä myyn­nistä jää käteen?
– Sisään­ve­to­hin­noittelu ja kampan­ja­myynti (tappiolla myymisen stra­tegia)
– Alen­nusten vaikutus kannat­ta­vuuteen
– Oikeu­tetut alen­nukset (asiakas kantaa osan kustan­nuk­sista)
– Alen­nusten anta­minen ”vahin­gossa” (inflaa­tio­kor­jauksia ei tehdä)
– Maksuehdot hinnoit­telun osana

Harjoitus: Miten alen­nukset vaikut­tavat tulokseen

14:15 Kahvi

14:30 Uuden tuotteen tai palvelun hinnan määrittely
– Hinta vai ominai­suudet edellä?
– Hinta-ankkurit
– Rohkeus pyytää kunnon hinta?

15:45 Loppu­kes­kustelu

16:00 Koulu­tus­päivä päättyy


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
tiistai 19.05.2020

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan sekä kahvi­tar­joilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.


PERUTTU. Tämä koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm vahvistetaan myöhemmin.


 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

YHTEYSTIEDOT

KurssitNyt/ Varangi Oy
Haapaniemenkatu 16 C 413 00530 Helsinki
Y-tunnus: 2120918-8 Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

LASKUTUSTIEDOT

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)
© 2020 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet