KurssitNyt

Liity postituslistallemme

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Esimies – Onnistu kehityskeskusteluissa (1 pv)

31.10.2019 - Hotel Haven, Helsinki

Esimiehen oletetaan useim­missa orga­ni­saa­tioissa käyvän syväl­liset kehi­tys­kes­kus­telut työn­te­ki­jöi­densä kanssa. Miten kehi­tys­kes­kus­telut järjes­tetään siten, että niistä on mahdol­li­simman paljon hyötyä sekä työn­te­ki­jälle että esimie­helle itselleen? Millaista osaa­mista toimivat keskus­telut edel­lyt­tävät esimie­heltä? Entä mikä on työn­te­kijän vastuu keskus­te­luiden onnis­tu­mi­sesta? Tässä koulu­tuk­sessa keski­tytään siihen, miten esimies voi aidosti tukea työn­te­ki­jöiden osaa­misen kehit­ty­mistä kehi­tys­kes­kus­te­lujen avulla.

Hyödyt osallistujille:
– Osaat toteuttaa kehi­tys­kes­kus­teluja ammat­ti­mai­sesti
– Ymmärrät ja osaat viestiä kehi­tys­kes­kus­te­lujen merki­tyksen
– Syvennät palaute- ja vuoro­vai­ku­tus­tai­tojasi
– Osaat innostaa ja sitouttaa työn­te­ki­jöitä


Kenelle?
Koulutus on tarkoi­tettu esimie­hille ja johta­jille joiden vastuulle kuuluu kehi­tys­kes­kus­te­luiden suun­nittelu ja toteutus.


Kouluttaja:
Annina Eklund
on tekno­lo­gia­teol­li­suuden ja työp­sy­ko­logian asian­tun­tijana Impactin huip­pu­tai­toinen yritys­kou­luttaja. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta, jossa hän opiskeli tekniikan lisäksi työp­sy­ko­logiaa ja johta­mista. Työko­ke­musta Anni­nalla on tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Anninan tavoit­teena on hyödyntää sekä teknistä järjes­tel­mäl­li­syyttä että ihmis­nä­kö­kulman ymmär­tä­mistä orga­ni­saa­tioiden kehit­tä­mis­työssä.

Impac­tilla Annina kouluttaa sekä avoi­missa koulu­tuk­sissa, että tilaus­kou­lu­tuk­sissa ja toteuttaa asiak­kaille räätä­löityjä kehi­tys­pro­jekteja. Lisäksi hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä, sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.


OHJELMA

8.30 Aamupala

9:00 Toimivan kehi­tys­kes­kus­te­lu­mallin perusta
– Kehi­tys­kes­kus­te­luiden tavoitteet
– Mitä kehi­tys­kes­kus­te­luissa tulisi käsi­tellä?
– Miten saada kehi­tys­kes­kus­te­luista enemmän irti?
– Mitä hyötyä kehi­tys­kes­kus­te­luista on esimie­helle?
– Mitä hyötyä kehi­tys­kes­kus­te­luista on työn­te­ki­jälle?

10.30 Tauko

10.45 Työn­te­kijän kehit­ty­misen tuke­minen
– Psyko­lo­gisen sopi­muksen vahvis­ta­minen
– Työn­te­kijän moti­vaatio ja sitou­tu­minen
– Työn­te­kijän poten­ti­aalin hyödyn­tä­minen
– Työn­te­kijän vahvuuksien tunnis­ta­minen

12.00 Lounas

13:00 Esimiehen palaute- ja vuoro­vai­ku­tus­taidot
– Miten annan korjaavaa palau­tetta?
– Posi­tii­visen palautteen voima
– Kehit­ty­minen ja palaute
– Oman vuoro­vai­ku­tuksen kehit­tä­minen

14.15 Tauko

14.30 Kehi­tys­kes­kus­telun käytännön toteutus
– Miten tuoda esille kehi­tys­kes­kus­te­lujen merkitys?
– Vinkit keskus­te­luiden raken­teeseen
– Valmis­tau­tu­misen merkitys
– Keskus­te­lujen käytän­nön­jär­jes­telyt
– Keskus­te­lujen kesto ja ajan­käyttö

16.00 Päivä päättyy

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
torstai 31.10.2019

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %, sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Keskustele ja kehity 2.0 -kirjan, aamiaisen, lounaan sekä kahvi­tar­joilut päivän aikana.
– Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

Haemme kouluttajia

Oletko oman alasi asiantuntija, innostava ja karismaattinen esiintyjä?

Tarjoa meille koulutuskokonaisuutta:

  • Johtaminen
  • Esimiestyö
  • Henkilöstönhallinta
  • Myynti ja markkinointi
  • Viestintä
  • Sosiaalinen media
  • Taloushallinto
  • Työhyvinvointi
Liity postituslistallemme

Yhteystiedot

KurssitNyt/ Varangi Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

Y-tunnus: 2120918-8
Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

Laskutustiedot

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)


© 2020 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet