KurssitNyt

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Esimiehen vuorovaikutustaidot käytännössä + DiSC-vuorovaikutusprofiili (2 pv)

21.-22.04.2020 - Hotel Haven, Helsinki

PERUTTU. Tämä koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm vahvistetaan myöhemmin.Tele­patia ei toimi! Tehokas johta­minen edel­lyttää hyviä vuoro­vai­ku­tus­taitoja esimie­hiltä ja tiimin­ve­tä­jiltä.

Koulu­tuk­semme on suun­ni­teltu auttamaan sinua käytännön vuoro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa. Käymme järjes­tel­mäl­li­sesti läpi esimiehen ylei­simmät arjen johta­mis­ti­lanteet ja niiden haasteet. Kehität esimer­kiksi palaute- ja moti­voin­ti­tai­tojasi. Käytän­nön­lä­hei­sessä pien­ryh­mä­val­men­nuk­ses­samme pääset aidosti paran­tamaan esimies­tai­tojasi.

Hyödyt osallistujille
– Ymmärrät taitavan vuoro­vai­ku­tuksen merki­tyksen johta­mis­työssä
– Saat vastaukset esimiesten ja tiimin­ve­täjien ylei­simpiin kysy­myksiin vuoro­vai­ku­tuk­sesta
– Opit antamaan palau­tetta vaikut­ta­vasti
– Opit moti­voinnin ja valmen­tavan otteen perusteet
– Kehität itse­tun­te­mustasi ja saat rohkeutta toimia jämä­kästi erilai­sissa vuoro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa
– Saat käyt­töösi erilaisia teknii­koita pala­verien, kehi­tys­kes­kus­te­lujen ja pereh­dy­tyksen toteut­ta­mi­seksi
– Saat henki­lö­koh­taisen DiSC-vuoro­vai­ku­tus­pro­fiilin, joka antaa sinulle paljon erilaisia keinoja vuoro­vai­ku­tus­tai­tojen kehit­tä­mi­seksi


Kenelle?
Valmennus sopii kaikille, jotka haluavat kehittää johta­mis­tai­tojaan.


Kouluttajat:

Yrityskouluttaja Annina Eklund on tekno­lo­gia­teol­li­suuden ja työp­sy­ko­logian asian­tun­tijana Brikin ammat­ti­tai­toinen yritys­kou­luttaja. Annina on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta, jossa hän opiskeli tekniikan lisäksi työp­sy­ko­logiaa ja johta­mista. Työko­ke­musta Anni­nalla on tekno­lo­gia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Anninan tavoit­teena on hyödyntää sekä teknistä järjes­tel­mäl­li­syyttä että ihmis­nä­kö­kulman ymmär­tä­mistä orga­ni­saa­tioiden kehit­tä­mis­työssä.

Annina kouluttaa sekä avoi­missa koulu­tuk­sissa, että tilaus­kou­lu­tuk­sissa ja toteuttaa asiak­kaille räätä­löityjä kehi­tys­pro­jekteja. Lisäksi hän kirjoittaa kirjoja ja blogi­tekstejä sekä seuraa aktii­vi­sesti alan tieteel­listä tutki­musta.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
Kehi­tys­pro­jektit • Pereh­dytys • Tiimityö • Työelä­mä­taidot • Osaa­misen kehit­tä­minen

Anninaa kiin­nostaa, miten yksi­löiden ja tiimien poten­tiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytän­nössä johta­misen eri keinoin.

—-

Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
Myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen • Puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen • Haas­tavat asia­kas­ti­lanteet • Myynnin- ja palvelun johta­minen • Valmentava johta­minen • Moti­vointi ja moti­vaation johta­minen • Ihmisten ja teke­misen johta­minen • Tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.OHJELMA

8:30 Aamupala

9:00 Minkä­lainen vuoro­vai­kuttaja minä olen?

– DiSC-viite­kehys
– Moti­vaat­torini ja stres­si­te­kijät
– Vahvuuteni ja kehi­tys­kohtani vuoro­vai­ku­tus­ti­lan­teissa

10:15 Tauko

10:30 Luot­tamus toimivan vuoro­vai­ku­tuksen pohjana

– Luot­tamus ja kult­tuuri
– Luot­ta­muksen raken­ta­minen
– Oma DiSC-tyylini ja luot­ta­muksen vahvis­ta­minen

12:00 Lounas

13:00 Vaikut­tavan palau­te­kes­kus­telun käyminen

– Nega­tii­vi­sesta palaut­teesta raken­tavaan kommu­ni­kaa­tioon
– Posi­tii­visen palautteen voima ja sitou­tu­minen
– Palau­te­kes­kus­te­lu­har­joitus

14:15 Kahvi­tauko

14.30 Valmen­tavat pala­ve­ri­käy­tänteet

– Millainen on hyvä palaveri?
– Osal­listava vuoro­vai­kutus ja harjoittelu

15:30 Yhteenveto ja loppu­kes­kustelu

16:00 Ensimmäinen päivä päättyy

—–

Päivä 2

8:30 Aamupala

9:00 Miten huomioin uuden työn­te­kijän?

– Esimiehen tärkeimmät pereh­dy­tys­taidot
– Vinkit pereh­dyt­tä­miseen käytän­nössä

10:15 Tauko

10:30 Miten käydä kehi­tys­kes­kus­teluja?

– Mihin keskittyä kehi­tys­kes­kus­te­luissa?
– Teknii­koita keskus­te­luiden toteut­ta­miseen

12:00 Lounas

13:00 Miten yllä­pidän tiimin moti­vaa­tiota muutosten keskellä?

– Moti­vointi osana arkea
– Hyvän ilma­piirin ja tunne-energian vahvis­ta­minen

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Miten kannustan tiimiä jatkuvaan kehit­ty­miseen?

– Työn­te­kijän vastuu ja osal­lis­ta­minen
– Valmentava johta­minen käytän­nössä

16:00 Tilaisuus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
21.-22.04.2020

Hinta:
1 490 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.


PERUTTU. Tämä koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm vahvistetaan myöhemmin.


 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

YHTEYSTIEDOT

KurssitNyt/ Varangi Oy
Haapaniemenkatu 16 C 413 00530 Helsinki
Y-tunnus: 2120918-8 Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

LASKUTUSTIEDOT

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)
© 2020 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet