KurssitNyt

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Eikö myynti vedä? – Tehokas puuttuminen myyjän alisuoriutumiseen (1 pv)

15.06.2020 - Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Myynti on herkkä laji. Parhaatkin myyjät kohtaavat sään­nöl­li­sesti tilan­teita, joissa myynti ei vaan onnistu. Onko kyse myyjän itse­luot­ta­muksen romah­ta­mi­sesta, vai siitä, ettei jalkatyö enää maistu entiseen tapaan. Vai onko kohdalle sattunut liian monta epäon­nis­tu­mista peräkkäin. Tässä tilan­teessa esimiehen taitava puut­tu­minen ja tuki on kullan arvoista. Mitä varhai­sem­massa vaiheessa, sen parempi. Käsit­te­lemme koulu­tuk­sessa erilaisia tapoja, joilla esimies voi tukea ja auttaa myyjiä palaamaan onnis­tu­misen uralle.

Myynnin johta­minen vaatii jämäkkää otetta. Ongel­ma­ti­lan­teissa kysytään myös esimiehen direktio-oikeuden perään. On tärkeää, että esimies tuntee oman johta­mi­soi­keu­tensa rajat ja tietää mitä myyjältä voi edel­lyttää. Käymme koulu­tuk­sessa läpi esimiehen työso­pi­muslain mukaisen työn­johto-oikeuden keskeisen sisällön ja rajoi­tukset. Tämä auttaa esimiestä toimimaan ongel­ma­ti­lan­teissa jämä­kästi.

Myynnin esimie­hille suun­ni­tel­lussa valmen­nuk­ses­samme käymme läpi keinoja, joilla esimies voi tehok­kaasti puuttua myyjän alisuo­riu­tu­miseen ja myyn­ti­tii­minsä tehok­kuuson­gelmiin.

Hyödyt osallistujille
– Tunnistat ajoissa myynnin hiipu­misen ja siihen vaikut­tavat syyt
– Osaat haastaa myyjät ottamaan enemmän vastuuta tulok­sesta ja omasta kehi­tyk­sestään ja antaa vaikut­tavaa palau­tetta
– Tunnet esimiehen johta­mi­soi­keuden ja juri­diset keinot puuttua heikkoon myyn­ti­tu­lokseen
– Opit kannus­tamaan ja tukemaan myyjiäsi takaisin onnis­tu­mi­su­ralle
– Osaat arvioida, ovatko omien myyjiesi onnis­tu­misen edel­ly­tyksen kunnossa
– Opit kään­tämään alisuo­riu­tu­mis­ti­lan­teita onnis­tu­mi­siksi ja saavutat entistä parempia myyn­ti­tu­loksia.


Kenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu myynnin esimie­hille, jotka kohtaavat työssään myynnin hiipu­misen ja myyjien alisuo­riu­tu­misen aiheut­tamia ongelmia ja haluavat johtaa myyjänsä parempiin tuloksiin.


Kouluttajat:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen, puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen, haas­tavat asia­kas­ti­lanteet, myynnin- ja palvelun johta­minen, valmentava johta­minen, moti­vointi ja moti­vaation johta­minen, ihmisten ja teke­misen johta­minen sekä tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus.

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.

—-

KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.

Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”OHJELMA

8:30 Aamupala

9:00 Tilai­suuden avaus

9:15 Kun myynti hiipuu

– Mitä alisuo­riu­tu­minen tarkoittaa ja miten siihen voi puuttua?
– Mistä onnis­tu­miset ja epäon­nis­tu­miset yleensä johtuvat?
– Alisuo­riu­tu­misen syiden tunnis­ta­minen
– Asen­neon­gelmat ja heikko itse­luot­tamus
– Myyn­ti­pääl­likön rooli ja vastuu ongel­ma­ti­lan­teissa

10:15 Tauko

10:30 Jämäkkä johta­misote ja ratkai­su­kes­keinen johta­mis­tyyli

– Myynnin esimiehen työn­johto-oikeus
– Rohkeus puuttua myynnin ongelmiin ja pinta­puheen torjunta
– Myyjän haas­ta­minen vastuun kanta­miseen ja tunnis­tamaan ongelman vakavuus
– Ratkaisun työs­tä­minen yhdessä myyjän kanssa.
– Sopimus, seuranta ja onnis­tu­misen tuke­minen
– Missä menevät esimiehen johta­mi­soi­keuden rajat?

12:00 Lounas

13:00 Moti­vaation ja myyjän itse­luot­ta­muksen vahvis­ta­minen

– Onko ongelma osaa­mi­sessa?
– Asen­teiden näky­väksi teke­minen ja väärien tulkin­tojen muut­ta­minen
– Myyjä itse­luot­ta­muksen vahvis­ta­minen
– Mikä myyjää motivoi? Moti­vaation perus­e­del­ly­tykset
– Myyn­tityön palkit­se­vuuden eri ulot­tu­vuudet
– Terve kilpailu ja onnis­tu­misen koke­muksen voima
– Menes­tyksen itseään vahvistava vaikutus

14:15 Kahvi­tauko

14:30 Vuoro­vai­kutus ja palaut­teenanto

– Merki­tyksen koke­misen vahvis­ta­minen
– Nega­tii­vi­sesta raken­tavaan ja posi­tii­viseen palaut­teeseen
– Posi­tii­vi­suuden mullistava voima
– Case-harjoitus: Mitä tehdä kun myynti ei vedä

15.45 Yhteenveto

16:00 Tilaisuus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
maanantai 15.06.2020

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Työn­te­kijän vastuu ja työelä­mä­taidot -kirjan, aamiaisen, lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

YHTEYSTIEDOT

KurssitNyt/ Varangi Oy
Haapaniemenkatu 16 C 413 00530 Helsinki
Y-tunnus: 2120918-8 Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

LASKUTUSTIEDOT

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)
© 2020 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet