KurssitNyt

Liity postituslistallemme

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Asiantuntijan myyntivalmennus (1 pv)

04.12.2019 - Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Koulu­tuk­sessa pohdimme syväl­li­sesti myynnin ja myyn­ti­tai­tojen merki­tystä asian­tun­ti­jatyössä. Pohdimme asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyntiä sekä osta­misen että myyn­ti­kes­kus­te­luiden näkö­kul­mista. Pien­ryh­mä­val­men­nuk­semme antaa runsaasti tilaa keskus­te­lulle ja muiden osal­lis­tujien koke­muk­sista oppi­mi­selle.

Hyödyt osallistujalle
Koulutuksen jälkeen:
– Ymmärrät myyn­ti­tai­tojen merki­tyksen oman asian­tun­ti­ja­työsi kannalta
– Tunnet palve­luiden myyn­ti­pro­sessin vaiheet
– Tunnistat omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi asiak­kaiden näkö­kul­masta
– Ymmärrät asia­kas­läh­töisen toimin­ta­tavan ja arvo­myynnin peri­aatteet
– Saat asian­tun­ti­ja­pal­ve­luillesi entistä enemmän tyyty­väisiä asiak­kaita.


Kenelle?
Koulutus on suun­ni­teltu kaikille asian­tun­ti­joille, jotka haluavat kehittää omia myyn­ti­tai­tojaan.


Kouluttaja:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
Myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen • Puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen • Haas­tavat asia­kas­ti­lanteet • Myynnin- ja palvelun johta­minen • Valmentava johta­minen • Moti­vointi ja moti­vaation johta­minen • Ihmisten ja teke­misen johta­minen • Tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.OHJELMA

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9:00 Tilai­suuden avaus

Myynnin merkitys asian­tun­ti­ja­työssä
– Asiak­kaiden tarpeiden ja oman osaa­misen yhdis­tä­minen
– Asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myymisen taito
– Myyn­ti­pro­sessi ja asiakkaan osto­pro­sessi

9:45 Onko tuote kunnossa?
– Mistä oma osaa­minen koostuu?
– Subs­tanssi- ja työelä­mä­taidot
– Asian­tun­tijuus ostajan kannalta
– Oman asian­tun­te­muksen päivit­tä­minen

Harjoitus: Omien myyn­ti­tai­tojen arvioin­ti­tehtävä

10:30 Tauko

10:45 Mitä ajat­telen itsestäni ja myyn­ti­työstä?
– Oman iden­ti­teetin tarkas­telua
– Mikä myyn­ti­työssä epäi­lyttää?
– Myyn­ti­työhön kohdis­tuvat ylei­simmät väärin­kä­si­tykset
– Ammat­ti­maisen myyn­tityön todel­linen sisältö ja merkitys
– Oman muka­vuusa­lueen rajojen ylit­tä­minen

Harjoitus: Oma asenne myyn­ti­työtä kohtaan

11:30 Tuote- ja palve­lu­myyn­nistä arvo­myyntiin
– Tuote­myynti, ratkai­su­myynti vai arvo­myynti?
– Asiakkaan toiminnan ymmär­tä­minen
– Asia­kas­dialogi
– Mitä arvo­myynti edel­lyttää asian­tun­ti­jalta?

Harjoitus: Oman myyn­ti­pro­sessin pohdintaa

12:00 Lounas

13:00 Onnis­tuneen myyn­tityön vaiheet
– Oman asia­kas­kunnan analy­sointi
– Palve­lu­lu­pauksen määrittely
– Asiak­kaiden löytä­minen
– Asiakkaan kohtaa­minen
– Aktii­vinen kuuntelu ja asiakkaan tarpeiden kartoitus

Harjoitus: Aktii­vinen kuuntelu

14:15 Kahvi

14:30 Onnis­tuneen myyn­tityön vaiheet jatkuu
– Arvoa tuot­tavan palve­lu­rat­kaisun laati­minen
– Ratkaisun esit­tä­minen ja argu­men­tointi
– Vasta­väit­teiden käsittely
– Hinnan myyminen
– Kaupan päät­tä­minen
– Kerta­kau­pasta pysy­väksi asia­kas­suh­teeksi
– Erin­omaisen asia­kas­pal­velun johta­minen

15:30 Yhteenveto

16:00 Valmen­nus­päivä päättyy


Koulutuspaikka:
Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
keskiviikko 04.12.2019

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %. Sisältää materiaalin, lounaan ja kahvitarjoilun.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

Haemme kouluttajia

Oletko oman alasi asiantuntija, innostava ja karismaattinen esiintyjä?

Tarjoa meille koulutuskokonaisuutta:

  • Johtaminen
  • Esimiestyö
  • Henkilöstönhallinta
  • Myynti ja markkinointi
  • Viestintä
  • Sosiaalinen media
  • Taloushallinto
  • Työhyvinvointi
Liity postituslistallemme

Yhteystiedot

KurssitNyt/ Varangi Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

Y-tunnus: 2120918-8
Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

Laskutustiedot

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)


© 2020 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet