KurssitNyt

Liity postituslistallemme

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Asiakaspalvelupäällikön valmennus (1 pv)

26.08.2019 - Tapah­tu­matalo Bank, Helsinki

Asia­kas­pal­ve­lu­pääl­likön ­val­mennus antaa kattavan koko­nais­kuvan nyky­ai­kai­sesta asia­kas­työstä, asia­kas­pal­ve­lu­pääl­likön tehtä­vistä ja vastuista, sekä työkalut opitun käyt­töön­ottoon omassa työssä.
– Koulutus antaa eväät onnis­tu­neeseen asia­kas­työhön aikana, jolloin asiakkaat ovat yhä kiirei­sempiä ja kilpailu yhä kovempaa.
– Valmennus antaa osal­lis­tu­jalle perus­val­miudet johtaa asia­kas­pal­velua erilai­sissa orga­ni­saa­tioissa.

Hyödyt osallistujalle
– Ymmärrät asia­kas­pal­velun merki­tyksen nyky­ai­kai­selle orga­ni­saa­tiolle ja tiedostat mitä korkea­laa­tuisen asia­kas­ko­ke­muksen tuot­ta­minen vaatii
– Osaat kiteyttää oman vastuu­alueesi palve­lu­lu­pauksen ja laatia suun­ni­telman sen lunas­ta­mi­seksi
– Tunnistat omat vahvuutesi ja kehit­tä­mis­koh­teesi asia­kas­pal­velun avain­hen­kilönä
– Selviydyt entistä paremmin haas­ta­vista asia­kas­ti­lan­teista
– Ymmärrät johta­mis­voiman käsitteen ja tunnet keinot sen vahvis­ta­miseen


Kenelle
Koulutus on suun­ni­teltu kaikille asia­kas­pal­ve­lusta ja asia­kas­pal­ve­lutyön kehit­tä­mi­sestä vastaa­ville henki­löille toimia­lasta riip­pu­matta.


Kouluttaja:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet:
Myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen • Puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen • Haas­tavat asia­kas­ti­lanteet • Myynnin- ja palvelun johta­minen • Valmentava johta­minen • Moti­vointi ja moti­vaation johta­minen • Ihmisten ja teke­misen johta­minen • Tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.OHJELMA

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamiainen

9:00 Tilai­suuden avaus

9:15 Menes­tyvän asia­kastyön perusteet
– Mitä on hyvä asia­kas­palvelu?
– Mistä palve­lu­ko­kemus koostuu?
– Muutoksia asiak­kaiden käyt­täy­ty­mi­sessä
– Palve­lu­ti­lanne on aina myös lisä­myynnin mahdol­lisuus

10:00 Asia­kas­kes­kus­telun vaiheet
– Ensi­vai­ku­telman voima
– Kysy ja kuuntele
– Rohkeasti ratkaisuun
– Päätös ja jatkon varmistus

10:30 Tauko

10:45 Asia­kas­lupaus käytän­nössä
– Yhteinen tapa toimia ja teke­misen stan­dardi

11:15 Mistä palvelun laatu koostuu?
– Oman orga­ni­saation palve­lu­lu­pauksen kiteyt­tä­minen
– Tuotteen tekninen laatu
– Palvelun tekninen laatu
– Palve­lu­pro­sessin laatu
– Asiakkaan tunne­ko­kemus

12:00 Lounas

13:00 Palvelun johta­misen työkalut

13:30 Havain­noinnin sään­nöl­lisyys
– Tiedä mitä tapahtuu ja miten tapahtuu

14.15 Kahvi

14:30 Palau­te­kes­kus­telut palve­lun­joh­ta­misen tärkeimpänä työkaluna
– Valmentava palau­te­kes­kustelu

15:00 Kuinka johtaa moti­vaa­tiota ja synnyttää innos­tusta?

16:00 Koulu­tus­päivä päättyy


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
maanantai 26.08.2019

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %, sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalit, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan sekä lounaan ja kahvi­tar­joilut päivän aikana.
– Jos yrityk­sessäsi on useita koulu­tuk­sesta kiin­nos­tu­neita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmä­alen­nusta.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

Haemme kouluttajia

Oletko oman alasi asiantuntija, innostava ja karismaattinen esiintyjä?

Tarjoa meille koulutuskokonaisuutta:

  • Johtaminen
  • Esimiestyö
  • Henkilöstönhallinta
  • Myynti ja markkinointi
  • Viestintä
  • Sosiaalinen media
  • Taloushallinto
  • Työhyvinvointi
Liity postituslistallemme

Yhteystiedot

KurssitNyt/ Varangi Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

Y-tunnus: 2120918-8
Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

Laskutustiedot

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)


© 2019 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet