KurssitNyt

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Asiakaspalvelun johtaminen (1 pv)

23.01.2020 - Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Valmen­nuk­sessa keski­tymme posi­tii­vista tunnetta synnyt­tävän palvelun johta­miseen. Pohdimme, kuinka kehittää orga­ni­saation tunne-energiaa posi­tii­vi­suutta tuot­ta­vaksi gene­raat­to­riksi. Valmennus tarjoaa näkö­kulmia arjen tavan­omaisten ja haas­tavien asia­kas­ti­lan­teiden tyylik­kääseen ja asia­kasta sitout­tavaan hoita­miseen.

Palvelun tason ja palve­lu­ko­ke­muksen merkitys ymmär­retään tänä päivänä vahvana kilpai­luetuna niin myynti- kuin palve­luor­ga­ni­saa­tioissa. Asiakkaan koke­musta mitataan nykyisin kaikilla sekto­reilla aina b2b-yrityk­sistä julkisen puolen palvelun tuot­tajiin. Kilpai­luedun synnyt­tä­minen palve­lu­lii­ke­toi­min­nassa edel­lyttää uuden­laista ajat­telua ja toimintaa erityi­sesti esimie­hiltä. Kilpailun kärjessä pysy­minen vaatii rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja kykyä ymmärtää tunteiden vaiku­tusta niin työn­te­ki­jöiden, kuin asiak­kaiden toimin­nassa.

Hyödyt osallistujalle
– Tunnistat omat vahvuutesi ja kehi­tys­kohtasi palvelun kehit­täjänä
– Ymmärrät orga­ni­saation sisäisen tunne-energian merki­tyksen asia­kas­ko­ke­muk­sessa
– Saat selkeät toimin­ta­mallit päivit­täiseen palvelun johta­miseen
– Opit antamaan palau­tetta kannustaen ja puut­tumaan epäkohtiin raken­ta­vasti
– Saat tiimisi lois­tamaan!


Kenelle?
Valmennus on suun­ni­teltu asia­kas­pal­ve­lusta vastaa­ville lähie­si­mie­hille ja asia­kas­pal­ve­lu­joh­ta­jille, joilla on tahtoa syventää ja vahvistaa henki­löstön sitout­ta­mista sykäh­dyt­tävän asia­kas­pal­velun synnyt­tä­miseen.


Kouluttaja:
Yritysvalmentaja Maisa Durchman on asia­kas­pal­velun, myynnin, sekä niiden johta­misen asian­tunteva yritys­kou­luttaja. Maisalla on jo 15 vuoden rautainen kokemus konsul­tointi- ja valmen­nus­työstä lukui­silla eri toimia­loilla, sekä myös julkisen sektorin ja teol­li­suuden kehit­tä­mis­hank­keista: viime vuosina koke­musta on kart­tunut etenkin apteek­ki­lii­ke­toi­min­noista ja lääke­teol­li­suuden puolelta.

Brikillä Maisa valmentaa niin asia­kas­pal­veluun, myyntiin, ja niiden johta­miseen, kuin myös apteek­ki­lii­ke­toi­mintaan keskit­ty­villä kurs­seilla. TM Maisa Durchman on lisäksi DISC-valmentaja, sekä ICF-serti­fioitu coach, ja posi­tii­vinen asenne näkyy myös valmen­nuk­sissa. Maisa on itsekin uransa alku­met­reillä toiminut yrit­täjänä, joten myös käytän­nön­lä­heisyys ja teke­misen meininki ovat läsnä hänen valmen­nuk­sissaan.

Erityis­osaa­mi­sa­lueet: myynti- ja palve­lu­hen­ki­löstön kehit­tä­minen, puhe­li­messa tehtävän myyn­tityön tehos­ta­minen, haas­tavat asia­kas­ti­lanteet, myynnin- ja palvelun johta­minen, valmentava johta­minen, moti­vointi ja moti­vaation johta­minen, ihmisten ja teke­misen johta­minen sekä tehokas ajan­käyttö ja tavoit­teel­lisuus.

Tärkeitä käsit­teitä työelä­mässä: moti­vaatio, ihmis­läh­töisyys ja kokemus työn merki­tyk­sel­li­syy­destä. Huma­nistina Maisa pitää ihmis­taitoja esimiehen, myyjän ja asia­kas­pal­ve­lijan tärkeimpänä ominai­suutena.OHJELMA

09:00 Tilai­suuden avaus

09:15 Palve­lusta kilpai­lu­valtti – Aktii­visen palve­lun­joh­ta­misen hyödyt

09:30 Palve­lu­muo­toilun käsitteet ja hyödyn­tä­minen johta­mi­sessa

10:00 Asia­kas­ko­ke­muksen arvon­muo­dos­tuksen tasot

10.30 Tauko

10:45 Palve­lu­kult­tuuri ja siihen vaikut­ta­minen

11:15 Palvelun johta­misen työkalut
– Ryhmän valmentava johta­minen – pala­ve­ri­käy­tännöt

12:00 Lounas

13:00
– Yksilön valmentava johta­minen
– Havain­nointi ja palau­te­kes­kus­telut

14:00 Tauko

14:15 Koke­muksen johta­minen on tunteiden johta­mista

14:45 Haas­tavat tilanteet ja työn­joh­ta­misen oikeus

15:00 Moti­vaation johta­minen ja flown metsästys

16:00 Valmen­nus­päivä päättyy


Koulutuspaikka:
Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
torstai 23.01.2020

Hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, Asian­tun­tijan myyn­ti­taidot -kirjan, sekä lounaan ja kahvi­tar­joilun.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

YHTEYSTIEDOT

KurssitNyt/ Varangi Oy
Haapaniemenkatu 16 C 413 00530 Helsinki
Y-tunnus: 2120918-8 Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

LASKUTUSTIEDOT

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)
© 2020 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet