KurssitNyt

Liity postituslistallemme

Impact järjestää nyt koulutuksen:

Asiakaspalvelukoulutus (1pv)

29.01.2019 - Hotel Haven, Helsinki

Tämä koulutus antaa kattavan koko­nais­kuvan erin­omaisen asia­kastyön tärkeim­mistä osa-alueista ja runsaasti esimerkkejä ja neuvoja hyvän asia­kas­pal­velun tuot­ta­misen tueksi. Onnis­tuneen asia­kas­pal­velun maine kiirii kauas, mutta huonot asia­kas­ko­ke­mukset leviävät usein vieläkin laajem­malle. Palve­lussa tehtyjen virheiden korjaa­minen on usein vaikeaa ja kallista. Tämän vuoksi asiansa osaava asia­kas­palvelu on yrityk­selle arvokas resurssi, jonka kehit­tä­miseen kannattaa panostaa.

Hyödyt osallistujille
– Tiedät, mistä osate­ki­jöistä erin­omainen asia­kas­palvelu koostuu
– Ymmärrät ja hallitset palve­lu­ti­lan­teiden eri vaiheet
– Osaat tunnistaa erilaisten asiak­kaiden palve­lu­tarpeet
– Osaat toimia haas­ta­vissa asia­kas­ti­lan­teissa ammat­ti­mai­sesti ja ratkai­su­kes­kei­sesti
– Tunnistat lisä­myynnin mahdol­li­suuksia erilai­sissa asia­kas­koh­taa­mi­sissa
– Tunnet omat vahvuutesi ja kehit­ty­mis­koh­teesi asia­kas­pal­ve­lijana
– Osaat laatia henki­lö­koh­taisen kehi­tys­oh­jelman jatkuvan kehit­ty­misen varmis­ta­mi­seksi

Kannat­taisiko teidänkin yrityk­senne inves­toida päivä asia­kas­pal­velun kehit­tä­miseen? Jo yksi erin­omai­sesti onnis­tunut asia­kas­koh­taa­minen voi maksaa koulu­tuksen kustan­nukset takaisin.

Kenelle?
Valmennus on suun­ni­teltu sekä vaati­vissa asia­kas­pal­ve­lu­teh­tä­vissä toimi­ville henki­löille että asia­kas­pal­ve­lusta vastaa­ville esimie­hille. Perin­teisten palve­luam­mattien lisäksi koulutus soveltuu erin­omai­sesti myös asian­tun­ti­ja­työtä teke­ville henki­löille. Hyvässä asia­kas­pal­ve­lussa pätevät samat laina­lai­suudet toimia­lasta riip­pu­matta.

Teemme myös yritys­koh­taisia valmen­nuksia.

Kouluttaja
Toimitusjohtaja Jari Salminen on yli 25 vuoden koke­muk­sellaan johta­mis­teh­tävien grand old man. Jari on monen­laisten johta­mis­teh­tävien ohella toiminut yritys­kon­sulttina jo vuodesta 1986 ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta aiheenaan muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.


OHJELMA

8.30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9.00 Tilai­suuden avaus

9.15 Harjoitus: Omien asia­kas­pal­ve­lu­tai­tojen arvioin­ti­tehtävä

9.30 Hyvästä asia­kas­pal­ve­lusta kilpai­lu­valtti
– Miten asia­kas­pal­ve­lusta kehi­tetään orga­ni­saation kilpai­lu­valtti?
– Miten asia­kas­pal­ve­lulla voi erottua kilpai­li­joista?
– Palve­lu­lu­pauksen kiteyt­tä­minen
– Totuuden hetki ja lupausten lunas­ta­minen
– Esimerkkejä hyvästä asia­kas­pal­ve­lusta eri toimia­loilla
– Laadukas palvelu sähköi­sesti, puhe­li­mitse ja henki­lö­koh­tai­sessa tapaa­mi­sessa

10.30 Tauko

10.45 Erin­omaisen asia­kas­koh­taa­misen vaiheet
– Asiakkaan kohtaa­minen ja luot­ta­muksen voit­ta­minen
– Asiakkaan kuuntelu ja palve­lu­tar­peiden kartoitus
– Myyn­ti­mah­dol­li­suuksien tunnis­ta­minen
– Asiakkaan päätök­senteon tuke­minen ja lisä­myynti
– WOW! -efekti
– Vältä ylipal­velua!
– Palve­lu­ti­lanteen hoita­minen loppuun asti
– Miten varmis­tetaan asiakkaan hyvä mieli palve­lu­ti­lanteen päät­teeksi?
– Yhteistyön jatku­misen varmis­ta­minen

12.00 Lounas

13:00 Rekla­maa­tioiden ammat­ti­mainen käsittely
– Tyyty­mät­tömän asiakkaan kohtaa­minen
– Tuoh­tuneen asiakkaan kohtaa­minen
– Omien tunteiden hallinta konflik­ti­ti­lan­teessa
– Koeteltuja keinoja asiakkaan rauhoit­ta­miseen
– Miten konflikti-tilan­teesta voi rakentaa onnis­tuneen palve­lu­ko­ke­muksen?

Case-harjoi­tuksia

14.45 Kahvi

15.00 Posi­tii­vista energiaa omaan asia­kas­pal­veluun
– Asia­kas­läh­töinen palve­lua­senne
– Oman työn arvos­ta­misen taito
– Posi­tii­vi­suuden voima omassa asia­kas­työssä
– Omien vahvuuksien ja kehi­tys­koh­teiden tunnis­ta­minen
– Oman kehit­ty­mis­suun­ni­telman laati­minen
– Ovatko palvelun onnis­tu­misen edel­ly­tykset kunnossa?

16.00 Tilaisuus päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Hotel Haven
Unio­ninkatu 17
00130 Helsinki

Ajankohta:
29.01.2019 klo 9.00 – 16.00

Hinta:
790
euroa /hlö + alv 24 %, joka sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Ilmoittautumiset olisi hyvä tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautumiset vahvistetaan sähköpostikutsulla viikkoa ennen tilaisuuden alkua. Jos tilaisuuteen ilmoitettu henkilö on estynyt saapumasta, voi organisaatio vaihtaa kuluitta osallistujan ilmoittamalla siitä koulutuksen järjestäjälle. Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

Haemme kouluttajia

Oletko oman alasi asiantuntija, innostava ja karismaattinen esiintyjä?

Tarjoa meille koulutuskokonaisuutta:

  • Johtaminen
  • Esimiestyö
  • Henkilöstönhallinta
  • Myynti ja markkinointi
  • Viestintä
  • Sosiaalinen media
  • Taloushallinto
  • Työhyvinvointi
Liity postituslistallemme

Yhteystiedot

KurssitNyt/ Varangi Oy

Haapaniemenkatu 16 C 413
00530 Helsinki

Y-tunnus: 2120918-8
Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

Laskutustiedot

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)


© 2019 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet