KurssitNyt

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Arvomyynti (2 pv)

02.-03.11.2020 - Hotel Haven, Helsinki

Valmen­nuk­semme keskittyy auttamaan myyjiä tilan­teissa, joissa perin­teiset myyn­ti­tek­niikat eivät enää toimi. Käymme läpi, kuinka oppia tuntemaan asiak­kaiden tarpeita aiempaa syväl­li­semmin ja saada sitä kautta parempia myyn­ti­tu­loksia.

Inter­netin myötä asiak­kaiden osto­käyt­täy­ty­minen on muut­tunut merkit­tä­västi, joten myyn­ninkin pitää muuttua. Arvo­myynti onkin kovaa vauhtia syrjäyt­tä­mässä perin­teiset korkea­pai­ne­myynnin ”tratti-mallit”, joita myyjille on tupu­tettu näihin päiviin saakka.

Hyödyt osallistujille
– Opit ymmär­tämään arvo­myynnin peri­aatteet ja sovel­tamaan niitä omassa työssäsi
– Vahvistat aktii­visen kuun­telun taitojasi ja opit ymmär­tämään asiak­kaitasi entistä syväl­li­semmin
– Osaat laatia ja myydä ratkaisun, joka täyttää asiakkaan todel­liset tarpeet
– Opit hyödyn­tämään tehok­kaasti tilanteet, joissa asiakkaan ostoikkuna on auki
– Opit tuot­tamaan asiak­kaallesi enemmän arvoa ja saavutat parempia myyn­ti­tu­loksia.


Kenelle?
Valmen­nuk­semme sopii niin uusille lupauk­sille kuin koke­neem­mille myyn­ti­ke­tuille. Innos­ta­vassa ilma­pii­rissä, yhdessä muiden myyjien kanssa, sukellat arvo­myynnin maailmaan ja opit ymmär­tämään asiak­kaittesi ajat­telua entistä syväl­li­semmin.


Kouluttaja:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.

Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”OHJELMA

1. päivä – Arvo­myynnin perusteet

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9:00 Tilai­suuden avaus

9:15 Muutokset asiak­kaiden osto­käyt­täy­ty­mi­sessä
– Ennen ja jälkeen inter­netin
– Käyntien sopi­misen vaikeus
– Miksi asiakkaan kannattaa tavata juuri sinut?

Harjoitus: Oman myyn­ti­fi­lo­sofian pohdis­kelua

10:30 Tauko

10:45 Mitä arvo­myynti on?
– Asia­kas­arvon tuot­ta­miseen perustuva myyn­ti­fi­lo­sofia
– Miten arvo­myynti eroaa tuote­myyn­nistä ja ratkai­su­myyn­nistä
– Luot­tamus onnis­tu­misen edel­ly­tyksenä

12:00 Lounas

13:00 Asia­kas­arvon määrittely
– Arvo syntyy asiakkaan mielessä
– Tekninen arvo
– Talou­del­linen arvo
– Tunnearvo
– Imago ja statusarvo
– Asiakkaan todel­liset koko­nais­kus­tan­nukset ja koko­nais­hyödyt

14:15 Kahvi

14:30 Millaista osaa­mista arvo­myynti vaatii?
– Empatia eli aset­tu­minen asiakkaan asemaan
– Kuun­te­lu­taito ja oikeiden kysy­mysten esit­tä­minen
– Asiakkaan toiminnan syväl­li­sempi ymmär­tä­minen
– Asiakkaan autta­minen omien tarpeiden sanoit­ta­mi­sessa
– Sanat­tomien viestien tulkinta

16:00 Ensimmäinen koulu­tus­päivä päättyy

—-

2. päivä – Asia­kas­läh­töinen toiminta

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9:00 Asia­kas­läh­töinen toimin­tatapa
– Myyn­ti­läh­töisen ajat­telun ongelmat
– Myyn­ti­pro­sessin viilaa­mi­sesta asiakkaan osto­pro­sessin ymmär­tä­miseen

Harjoitus: Omien myyn­ti­tai­tojen arviointi

10:30 Tauko

10:45 Asiakkaan osto­käyt­täy­ty­misen ymmär­tä­minen
– Asiakkaan osto­pro­sessin vaiheet
– Luot­tamus kaiken keskiössä
– Kaupanteon riskit ostajan näkö­kul­masta
– Kaupanteon ”näky­mät­tämät” esteet
– Ostoikkuna

12:00 Lounas

13.00 Asiakkuus-käsite ja käytäntö
– Asiak­kuuksien johta­minen
– Asiak­kuuden arvon määrit­tä­minen
– Asiak­kuuksiin liit­tyvät myyn­ti­po­ten­tiaali

14:15 Kahvi

14:30 Asiak­kuuksien syven­tä­minen
– Miten yhdis­tetään arvo­myynti, palve­lu­nä­kö­kulma ja lisä­myynti?
– Osto- ja myyn­ti­pro­sessien yhdis­tä­minen ylivoi­mak­seksi yhteis­työ­suh­teeksi
– Asia­kas­ko­ke­muksen syven­tä­minen, luot­tamus ja lisä­arvon luominen

15:30 Loppu­kes­kustelu

16:00 Tilaisuus päättyy


Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unio­ninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
02.-03.11.2020

Hinta:
1 290 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

YHTEYSTIEDOT

KurssitNyt/ Varangi Oy
Haapaniemenkatu 16 C 413 00530 Helsinki
Y-tunnus: 2120918-8 Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

LASKUTUSTIEDOT

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)
© 2020 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet