KurssitNyt

Brik järjestää nyt koulutuksen:

Arvomyynti (2 pv)

05.-06.05.2020 - Tapahtumatalo Bank, Helsinki

PERUTTU. Tämä koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm vahvistetaan myöhemmin.Valmen­nuk­semme keskittyy auttamaan myyjiä tilan­teissa, joissa perin­teiset myyn­ti­tek­niikat eivät enää toimi. Käymme läpi, kuinka oppia tuntemaan asiak­kaiden tarpeita aiempaa syväl­li­semmin ja saada sitä kautta parempia myyn­ti­tu­loksia.

Inter­netin myötä asiak­kaiden osto­käyt­täy­ty­minen on muut­tunut merkit­tä­västi, joten myyn­ninkin pitää muuttua. Arvo­myynti onkin kovaa vauhtia syrjäyt­tä­mässä perin­teiset korkea­pai­ne­myynnin ”tratti-mallit”, joita myyjille on tupu­tettu näihin päiviin saakka.

Hyödyt osallistujille
– Opit ymmär­tämään arvo­myynnin peri­aatteet ja sovel­tamaan niitä omassa työssäsi
– Vahvistat aktii­visen kuun­telun taitojasi ja opit ymmär­tämään asiak­kaitasi entistä syväl­li­semmin
– Osaat laatia ja myydä ratkaisun, joka täyttää asiakkaan todel­liset tarpeet
– Opit hyödyn­tämään tehok­kaasti tilanteet, joissa asiakkaan ostoikkuna on auki
– Opit tuot­tamaan asiak­kaallesi enemmän arvoa ja saavutat parempia myyn­ti­tu­loksia.


Kenelle?
Valmen­nuk­semme sopii niin uusille lupauk­sille kuin koke­neem­mille myyn­ti­ke­tuille. Innos­ta­vassa ilma­pii­rissä, yhdessä muiden myyjien kanssa, sukellat arvo­myynnin maailmaan ja opit ymmär­tämään asiak­kaittesi ajat­telua entistä syväl­li­semmin.


Kouluttaja:
KTT, toimitusjohtaja Jari Salminen. Jarilla on yli 25 vuoden kokemus erilai­sista johta­mis­teh­tä­vistä. Toiminut muiden tehtävien ohessa yritys­kon­sulttina vuodesta 1986, ja väitellyt tohto­riksi Turun Kaup­pa­kor­kea­kou­lusta vuonna 2000 aiheena muutos­joh­ta­minen ja johta­mis­vies­tintä.

Osaa­mi­sa­lueet: Stra­te­ginen johta­minen ja haas­tavien muutos­ti­lan­teiden hallinta, johta­minen ja esimiestyö, johta­mis­vies­tintä, tiimityö, työhy­vin­vointi, tehokkaat toimin­ta­tavat ja kiireen hallinta sekä muut ihmisten johta­miseen liit­tyvät teemat.

Motto: ”Muutu ennen kuin on pakko”OHJELMA

1. päivä – Arvo­myynnin perusteet

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9:00 Tilai­suuden avaus

9:15 Muutokset asiak­kaiden osto­käyt­täy­ty­mi­sessä
– Ennen ja jälkeen inter­netin
– Käyntien sopi­misen vaikeus
– Miksi asiakkaan kannattaa tavata juuri sinut?

Harjoitus: Oman myyn­ti­fi­lo­sofian pohdis­kelua

10:30 Tauko

10:45 Mitä arvo­myynti on?
– Asia­kas­arvon tuot­ta­miseen perustuva myyn­ti­fi­lo­sofia
– Miten arvo­myynti eroaa tuote­myyn­nistä ja ratkai­su­myyn­nistä
– Luot­tamus onnis­tu­misen edel­ly­tyksenä

12:00 Lounas

13:00 Asia­kas­arvon määrittely
– Arvo syntyy asiakkaan mielessä
– Tekninen arvo
– Talou­del­linen arvo
– Tunnearvo
– Imago ja statusarvo
– Asiakkaan todel­liset koko­nais­kus­tan­nukset ja koko­nais­hyödyt

14:15 Kahvi

14:30 Millaista osaa­mista arvo­myynti vaatii?
– Empatia eli aset­tu­minen asiakkaan asemaan
– Kuun­te­lu­taito ja oikeiden kysy­mysten esit­tä­minen
– Asiakkaan toiminnan syväl­li­sempi ymmär­tä­minen
– Asiakkaan autta­minen omien tarpeiden sanoit­ta­mi­sessa
– Sanat­tomien viestien tulkinta

16:00 Ensimmäinen koulu­tus­päivä päättyy

—-

2. päivä – Asia­kas­läh­töinen toiminta

8:30 Ilmoit­tau­tu­minen ja aamu­kahvi

9:00 Asia­kas­läh­töinen toimin­tatapa
– Myyn­ti­läh­töisen ajat­telun ongelmat
– Myyn­ti­pro­sessin viilaa­mi­sesta asiakkaan osto­pro­sessin ymmär­tä­miseen

Harjoitus: Omien myyn­ti­tai­tojen arviointi

10:30 Tauko

10:45 Asiakkaan osto­käyt­täy­ty­misen ymmär­tä­minen
– Asiakkaan osto­pro­sessin vaiheet
– Luot­tamus kaiken keskiössä
– Kaupanteon riskit ostajan näkö­kul­masta
– Kaupanteon ”näky­mät­tämät” esteet
– Ostoikkuna

12:00 Lounas

13.00 Asiakkuus-käsite ja käytäntö
– Asiak­kuuksien johta­minen
– Asiak­kuuden arvon määrit­tä­minen
– Asiak­kuuksiin liit­tyvät myyn­ti­po­ten­tiaali

14:15 Kahvi

14:30 Asiak­kuuksien syven­tä­minen
– Miten yhdis­tetään arvo­myynti, palve­lu­nä­kö­kulma ja lisä­myynti?
– Osto- ja myyn­ti­pro­sessien yhdis­tä­minen ylivoi­mak­seksi yhteis­työ­suh­teeksi
– Asia­kas­ko­ke­muksen syven­tä­minen, luot­tamus ja lisä­arvon luominen

15:30 Loppu­kes­kustelu

16:00 Tilaisuus päättyy


Koulutuspaikka:
Tapah­tu­matalo Bank, Unio­ninkatu 20, 00130 Helsinki

Ajankohta:
05.-06.05.2020

Hinta:
1 290 euroa
/hlö + alv 24 %.
– sisältää koulu­tus­ma­te­ri­aalin, lounaan ja kahvi­tar­joilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.


PERUTTU. Tämä koulutus siirtyy koronatilanteen takia, uusi pvm vahvistetaan myöhemmin.


 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.

YHTEYSTIEDOT

KurssitNyt/ Varangi Oy
Haapaniemenkatu 16 C 413 00530 Helsinki
Y-tunnus: 2120918-8 Puh. 041 5106466
email: info@kurssitnyt.fi

LASKUTUSTIEDOT

Verkkolaskutunnus: 003721209188
Välittäjätunnus: E204503
(OpusCapita Solutions Oy)
© 2020 KurssitNyt

Rekisteriseloste

Evästeet